Sökning: "Ståhl"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade ordet Ståhl.

 1. 1. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 2. 2. ”Att kunna säga att det här är min expertis. Jag kan detta. Det här kan inte ni.” - En kvalitativ intervjustudie med kuratorer och övrig vårdpersonal på LARO-mottagningar om deras uppfattningar av kuratorns roll och det kurativa arbetet.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katinka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; hälso- och sjukvård; kurator; droger; missbruksvård; beroende; läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende; LARO Social Worker; healthcare; counselor; drugs; drugmisuse; medical socialworker; abuse; addict; opioid substitution therapy; OST; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to study the self-image of OST (opioid substitution therapy) -counselor’s and perception of their work in relation to how the healthcare professionals perceives the counselor’s role, in order to contribute to increased understanding of possible knowledge gaps and difficulties which may limit the counselors ability to perform her job or hence the use of her competence to the fullest within the treatment program. The study is based on a qualitative approach as I have collected data through eight semi-structured interviews with both counselor’s and other healthcare professionals from four different drug-assisted opioid treatment clinics in Skåne. LÄS MER

 3. 3. Digitala tjänster och äldreomsorg : En kartläggning av hur digitala tjänster används inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Elsa Bengtsson; Disa Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Digital Services; Elderly Care; Welfare Technology; Everyday Technology; Implementation; Digitala tjänster; äldreomsorg; välfärdsteknik; vardagsteknik; implementering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera användningen av digitala tjänster inom äldreomsorgen, inklusive vård och omsorg vid demens. För att svara på arbetets frågeställningar skickades webbenkäter ut till personal på äldreboenden i flertalet kommuner i Sverige. Vidare genomfördes även intervjuer med personal. LÄS MER

 4. 4. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 5. 5. Karlstads kommuns förändrade arbetssätt och offentliga rum under Covid-19 : En kvalitativ studie över hur samhällsplanernas arbetssätt har förändrats och om det offentliga rummet i Karlstads kommun har påverkats av Covid-19

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Patricia Enqvist; Klara Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Public Space; Pandemic; Covid-19; restrictions; planning.; Offentliga rummet; pandemi; Covid-19; restriktioner; planering; Karlstads kommun.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur samhällsplanerare i Karlstads kommun har hanterat de rådande restriktionerna gällande Covid-19 i sitt arbete samt huruvida Covid-19 och restriktionerna kan ha påverkat arbetet med det offentliga rummet i Karlstads kommun. Arbetet utfördes genom intervjuer med samhällsplanerare på Karlstads kommun som sedan transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER