Sökning: "Swedish Contractors"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden Swedish Contractors.

 1. 1. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER

 2. 2. Avfallshantering inom nyproduktion : Metoder för minskat avfall inom byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mathilda Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Avfall; Nyproduktion; Byggarbetsplats; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Over the years, Sweden have been good at reducing landfilling of waste and increasing recycling, but we have not been as good at reducing the amount of waste. The Swedish Environmental Protection Agency has begun to work towards reducing Sweden's waste amount, where one of the priority areas is the construction sector. LÄS MER

 3. 3. Too Hot to Handle? : Performance of large-scale infrastructure projects in a Swedish district heating company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Fält; Julia Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Project; Project performance; Large-scale infrastructure; District heating; Energy sector; Projekt; Projektutförande; Projektgenomförande; Storskalig infrastruktur; Fjärrvärme; Energisektorn;

  Sammanfattning : Large-scale infrastructure projects are risky ventures, often subjected to poor performance. Time and cost are often escalating beyond estimation while quality and benefits remain unchanged. LÄS MER

 4. 4. Sustainable concrete bridges : An investigation of possible measures to reduce the climate impact

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Daniel Hugh; [2022]
  Nyckelord :Bridges; CO2; emission; cement; reinforcement; SCM; sustainability.;

  Sammanfattning : The need of building new bridges is always existing in relation with the increase of infrastructureand transport needs. Bridge constructions have traditionally been associated with highconsumption of resources and large greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. En granskning av den svenska prefabricerade småhussektorns användande av BIM-teknik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Nygren; Emir Zimic; [2022]
  Nyckelord :Automation; Building Information Modeling; BIM; Industrial building; Off Site Construction; OSB; Single family home; Single family house; Automation; Byggnadsinformationsmodell; BIM; Industriellt byggande; Prefabricerade hus; Enfamiljshus;

  Sammanfattning : Introduction (and purpose) – Since the 1970s, digital development and modeling has improved from simple digital illustrations of a building to advanced software, such as Building Information Modelling (BIM), that allows contractors to easily collaborate on a shared model. These advanced modelling systems create the opportunity to optimize planning as well as produce a higher quality product by modelling how all the various parts of a build work together and decreasing the number of potential errors that occur on-site. LÄS MER