Sökning: "UDL Universal design for learning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden UDL Universal design for learning.

  1. 1. Extra anpassningar i grundskolan : - Belastning, svårighet eller en möjlighet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Monika Eriksson; Sara Stighall; [2019]
    Nyckelord :Extra anpassningar; kvalitativ intervju; olika skolprofessioner; ramfaktorteorin; Skrtics teori; UDL Universal design for learning;

    Sammanfattning : År 2014 kom en ny lag gällande arbetet med extra anpassningar. I lagen tydliggörs den undervisande pedagogens skyldighet att sätta in extra anpassningar i ett skede där eleven inte ses nå målen. Ändringen i skollagen har medfört direkta och indirekta effekter på arbetet med extra anpassningar inom skolor i Sverige. LÄS MER