Sökning: "Upplevelser barn omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden Upplevelser barn omvårdnad.

 1. 1. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD PÅ NEONATAL INTENSIVVÅRDSAVDELNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Berg; Elisia Westberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; familjeintegrerad omvårdnad; neonatal intensivvårdsavdelning; föräldrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal intensivvårdsavdelning vårdas barn som av olika anledningar behöver avancerad vård, exempelvis barn som är födda prematurt. Att vara förälder till ett barn som behöver intensivvård kan ge upphov till känslor av stress, ångest och hjälplöshet. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete med övervikt hos barn utifrån ett föräldraperspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Karlsson; Jasmin Henrixon; [2024]
  Nyckelord :Children; child care center; parents; family-centred care; health promotion work; overweight; Barn; barnavårdscentral; familjefokuserad omvårdnad; förälder; hälsofrämjande arbete; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt hos barn är ett växande folkhälsoproblem som hotar barns psykiska och fysiska hälsa. Distriktssköterskan har i uppdrag att främja barns hälsa i sitt arbete på barnavårdscentralen och kan med hjälp av familjefokuserad omvårdnad se till barnets helhet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1-diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Waled Elouardi; Tayebe Ansari; [2024]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; Omvårdnad; Föräldrar; Upplevelse; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Sjukdomen ställer omfattande behandlingskrav med bland annat krav på kontinuerlig tillförsel av insulin och blodglukosmätning. Föräldrar till barn med T1DM spelar en nyckelroll i hanteringen av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Den konstanta oron : Att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Klara Enberg; Thea Lindström; [2024]
  Nyckelord :Children; diabetes type 1; experience; parents; Barn; diabetes typ 1; erfarenheter; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras årligen 1800 personer med diabetes typ 1 varav 900 är barn. Sjukdomen är autoimmun, kräver behandling livet ut och innebär ett stort egenvårdsansvar. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars upplevelser och känslor av att ha ett syskon med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Tarantino; Magda Gebrekidan; [2024]
  Nyckelord :Experience; nurse; nursing; pediatric cancer; sibling; Omvårdnad; pediatrisk cancer; sjuksköterska; syskon; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige insjuknar cirka 350 barn per år i cancer vilket medför en ny situation och påfrestning för hela familjen. Sjuksköterskor och föräldrar har uppgett att syskon ofta blir åsidosatta vid vården av det sjuka barnet, vilket kan påverka syskonets hälsa negativt. LÄS MER