Sökning: "Vanessa Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vanessa Larsson.

 1. 1. "Kerrikable" - barns "eget språk" genom pauser och gemensamma erfarenheter : En studie ur ett sociokulturellt perspektiv om hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thuy Hang Nguyen; Vanessa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; Delaktighet; Barns perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Konversationsanalys; Turtagning; Turkonstruktion; Intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Fokusområdet för denna studie är att undersöka flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån kartläggning av tidigare forskning inom detta område synliggörs att det saknas studier kring hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Lek som omvårdnadsåtgärd vid vård av barn med cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vanessa Larsson; Molly Umaerus; [2018]
  Nyckelord :Barnonkologi; Lek; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år diagnostiseras 300 000 barn i världen med cancer. Att drabbas av cancer kan vara påfrestande för barnet. Lek uppmuntrar barn att uttrycka känslor och tankar. Studier visar att barn som ges utrymme att leka har större chans att etablera hälsa. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer utifrån ett psykiskt och socialt perspektiv : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Vanessa Reidler; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; psykiskt perspektiv; socialt perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje år ökar antalet drabbade. Denna ökning sker i allt snabbare takt och det finns en rad olika faktorer som kan öka risken att drabbas. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig, vad man redan gör? : En kvantitativ studie om två professioners perspektiv på formellt och informellt lärande under vidareutbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vanessa Zettergreen; Johanna Dahlberg Larsson; [2016]
  Nyckelord :nurse; psychotherapist; further education; formal education and informal learning; Barnskötare; psykoterapeut; vidareutbildning; formell utbildning och informellt lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. För detta syfte ska barnskötare som utbildar sig till förskollärare och blivande psykoterapeuter undersökas. LÄS MER