Sökning: "William Reidler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Reidler.

  1. 1. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

    Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
    Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

    Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER