Sökning: "Yvonne Linden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yvonne Linden.

 1. 1. Fanns kvinnor förr i tiden? : Kvinnors representation i historieläroböcker för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lindén; Sara Linqvist; [2020]
  Nyckelord :Historia; Genus; Läroboksanalys; Genussystem;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka det utrymme kvinnor respektive män gavs i historieläroböcker avsedda för årskurs 4-6 samt studera vilka sammanhang könen gavs tillträde till. Studien har utgått från tre forskningsfrågor gällande vilket utrymme kvinnor respektive män gavs, på vilka sätt kvinnor gavs utrymme samt i vilka sammanhang kvinnor och män förekom. LÄS MER

 2. 2. Höfthållare, sport och Svenska Dagbladet : En undersökning av genus i Svenska Dagbladet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Lindén; Andreas Forshage; [2018]
  Nyckelord :Genus; Kvinnligt; Manligt; Reklamannonser; Stereotyper; Massmedia; Svenskundervisning; Bildanalys; Textanalys;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur genus gestaltas i reklamannonser i tidningen Svenska Dagbladet i specifika årtal och över tid fram tills nutid. Syftet är att undersöka vilka skillnader som finns gällande genus de specifika årtalen 1905, 1925, 1945, 1965, 1985, 2005, 2018 och över tid. LÄS MER