Sökning: "prestationsinriktad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet prestationsinriktad.

 1. 1. Elitidrott och självkänsla : Lagidrottares upplevelser av sin självkänsla kopplat till elitidrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Base self-esteem; high performance-based self-esteem; elite sports; team sports; Bas-självkänsla; prestationsbaserad självkänsla; elitidrott; lagidrott;

  Sammanfattning : Undersökningen har studerat hur sex elitidrottande kvinnor upplever sin självkänsla kopplat till bas-självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Det tar utgångspunkt i att elitidrott är en prestationsinriktad miljö som med omgivningens krav ställer press på idrottarna. LÄS MER

 2. 2. Vad är meningen? : Om tid för omsorg och berättelser i den målstyrda förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Hamberg Mitlin; [2019]
  Nyckelord :posthumanism; practical knowledge; preschool; care; meaning; time; matter; quality; new public management; posthumanism; praktisk kunskap; förskola; omsorg; mening; tid; materia; kvalitet; målstyrning;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän undersöker jag det i förskolan bärande begreppet ”mening”, i diskussion med ett antal andra texter. Utgångspunkten är att förstå ”meningen” som den kommit att beskrivas i en poststrukturell och postmodern teorivärld, det vill säga (delvis) språkligt konstruerad och kontextuell. LÄS MER

 3. 3. Är handboll en maskulin arena?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Kroppslig normering; Kulturell dominans; Handboll; Lugi; Genus; Dagstidningar. Body comportment; Cultural imperialism; Handball; Gender; Newspaper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. För att göra detta har både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys applicerats på två av Skånes mest lästa dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan specifika personlighetsdrag och inkomst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Oscar Forsman; Rebecca Heisler; [2019]
  Nyckelord :personality; income; Big Five; IPIP-NEO 120; personlighet; inkomst; Big Five; IPIP-NEO 120;

  Sammanfattning : Idag finns det endast begränsad forskning om sambanden mellan inkomstutfall och specifika personlighetsdrag, därför ville vi undersöka detta vidare. Syftet med studien var sålunda att undersöka sambanden mellan inkomstutfall och specifika personlighetsdrag inom Big Five. LÄS MER

 5. 5. Motivation till ämnet idrott och hälsa : en studie om motivation ur gymnasielevers perspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patricia Kaldoyo; Petra Aphram; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever blir motiverade av i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningar Hur upplever elever att följande faktorer påverkar deras motivation: Prestation Betyg Feedback Samspel Lärare Metod Studien är en kvalitativ intervjustudie där det deltog sex stycken gymnasielever som är mellan 18-19 år. LÄS MER