Sökning: "aesthetic learning"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden aesthetic learning.

 1. 1. Neural Novelty — How Machine Learning Does Interactive Generative Literature

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Love Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :machine learning; generative literature; interaction design; cybertext; interactive literature; interactive machine learning; IML; ML; artificial intelligence; postmodern literature; gpt-2;

  Sammanfattning : Every day, machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) embeds itself further into domestic and industrial technologies. Interaction de- signers have historically struggled to engage directly with the subject, facing a shortage of appropriate methods and abstractions. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares beskrivning av barns estetiska lärprocesser : - Att arbeta för ett mångsidigt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karolina Åhrman; Christina Falk; [2020]
  Nyckelord :Easthetic learning processes; preschool; preschool-teacher; versatile learning; creativity; Estetiska lärprocesser; förskola; förskollärare; mångsidigt lärande; skapande;

  Sammanfattning : Abstract Summary The purpose of this thesis has been to examine and get a deeper understanding of how preschool - teachers consciously think, plan and work with aesthetic learning processes in preschool. The method used is qualitative interview with eight preschool-teachers. LÄS MER

 3. 3. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 4. 4. Fånga lärandet! : Lärares användning av multimodala- och estetiska lärprocesser i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Anderberg; [2020]
  Nyckelord :multimodalt lärande; estetiska lärprocesser; språk- och kunskapsutveckling; meningsskapande;

  Sammanfattning : Läroplanen belyser att undervisningen ska bidra till elevernas livslånga lust att vilja lära. Utifrån ett varierat arbetssätt kan elevers möjligheter att lära utvecklas och fördjupas. Tidigare forskning visar på att integrationen av estetiska uttrycksformer öppnar upp för kreativitet och fantasi hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskap och estetiska lärprocesser : En studie om hur naturvetenskap och estetiska lärprocesser integreras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jennie Carl; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förskola; Förskollärare; Lärandeobjekt; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor skapats för att ta reda på förskollärarnas avsikter med en aktivitet där de ska integrera de två ämnena, hur de iscensätter undervisningen samt vilka reflektioner förskollärarna ger uttryck för efter undervisningssituationen. LÄS MER