Sökning: "anmälningsplikt revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden anmälningsplikt revisor.

 1. 1. Revisorns anmälningsplikt vid misstankeom brott – verktyg eller börda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Tim Björlestrand; Erik Grundberg; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Revisor;

  Sammanfattning : En revisors huvudsakliga arbetsuppgifter består av att granska bolagets räkenskaper och gerådgivning inom revisionens område. I ett led att stärka revisorns brottsförebyggande rollskrevs lagstiftningen om i slutet på förra seklet. LÄS MER

 2. 2. Anmärkningar i revisionsberättelsen : Vad anmärker revisorn på innan konkurser?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Larsson; Julia Stenberg; [2016]
  Nyckelord :auditor; bankruptcy; financial crime; notification requirements; going concern; the auditor s independence; auditor s duty of confidentiality; institutional theory; agent theory; anmärkning; revisor; konkurs; ekonomisk brottslighet; anmälningsplikt; fortlevnadsprincipen; revisorns oberoende; revisorns tystnadsplikt; institutionell teori; agent teori;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en starkt reglerad bransch och styrs i dagsläget av många lagar som har som avsikt att värna om intressenter samt ge riktlinjer om god redovisningssed. Trots att dessa lagar existerar, är det många företag i obestånd som manipulerar bokföringen, vilket gör revisorns arbete att granska bokföringen mycket viktigt. LÄS MER

 3. 3. Att anmäla eller att inte anmäla, det är frågan... : Hur kan brist i oberoende påverka revisorns anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Lingebrant; Evelina Sandell; [2016]
  Nyckelord :Reporting obligation; auditor independence; rules for rotation; analysis model; auditing; auditor.; Anmälningsplikt; oberoende; rotationsregel; analysmodellen; revision; revisor.;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att minska beroendet i noterade bolag kommer nya reglerkring rotation införas. I onoterade bolag finns det inga reglerkring detta, kravet på revisorns oberoende är dock detsamma. LÄS MER

 4. 4. Anmälningspliktens krav och konsekvenser för revisorer : Hur ska revisorn agera om den löpande bokföringen inte har utförts i tid för att leva upp till sina skyldigheter som revisor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsplikt; revision; löpande bokföring; bokföringsbrott; medhjälp till bokföringsbrott.;

  Sammanfattning : I ett av RN:s disciplinfall ser vi att en revisor har varit den utsedda revisorn i företaget under hela räkenskapsåret och företaget har inte utfört den löpande bokföringen i tid, om revisorn då under året underlåter att vidta åtgärder vid misstanke om brott som denne är skyldig att vidta och även åsidosätter god revisionssed riskerar denne disciplinära påföljder från RN. En revisor riskerar även att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet om denne har främjat bokföringsbrottet. LÄS MER

 5. 5. Revisorns anmälningsplikt : Har anmälningsplikt påverkat klientrelationer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Zolotareva; Valentina Gromova; [2015]
  Nyckelord :Revisor; ekonomisk brottslighet; anmälningsplikt; revisorns oberoende; revisorns tystnadsplikt; Institutionell teori; Agent teori; klientrelation.;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna studie är att skapa förståelse hur lagen om anmälningsplikt har påverkat relationen mellan revisorn och klient. Vidare är syftet att undersöka om revisorer informerar sina klienter om lagen om anmälningsplikt idag. LÄS MER