Sökning: "arbetsorganisationer i Sverige"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetsorganisationer i Sverige.

 1. 1. Jag lyssnar gärna på dig : Fokus på ett relationsorienterad ledarskap vid arbetsmiljöarbete

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Wiktander; Carin Edward; [2018]
  Nyckelord :leadership; transformative leadership; transformativt ledarskap hälsofrämjande ledarskap; health oriented leadership; medarbetarskap; psykologiskt medbestämmande; empowerment; social och organisatorisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljölagstiftning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur arbetsorganisationer förhåller sig till arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2105:4 och AFS 2001:1 och hur ledare utövar arbetsmiljöarbete i praktiken. För att studera detta har vi genomfört intervjuer och använt en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. KULTURKOMPETENS OCH ETNISK MÅNGFALD - ETT CHEFSPERSPEKTIV INOM ORDINÄRT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Färdig-Blazevic; Glenn Sennerby Carlsson; [2013]
  Nyckelord :etnisk mångfald; kulturkompetens; medarbetare; ordinärt boende; organisation; sektionschef; språk;

  Sammanfattning : Från att ha varit ett land med relativt homogen befolkning är Sverige idag ett mångkulturellt samhälle. Diskussioner om hur kommunerna och deras socialtjänster ska kunna tillgodose det allt mer mångkulturella samhället och dess kommuninvånare är ett hett debattämne. LÄS MER

 3. 3. Finns det skillnader i känsla av sammanhang mellan personer på monotona och icke -monotona arbetsplatser med hänsyn tagen till syskonplacering?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Emine Stagova; [2009]
  Nyckelord :sense of coherence; birth order; monotony; work; känsla av sammanhang; syskonplacering; monotoni; arbete;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this study was to examine whether there are differences in Sense of Coherence between people in monotonous and non – monotonous jobs with regard to birth order. In this present study, 89 individuals from three different working organizations participated, of which 51 (57, 3 %) of them were men and 38 (42, 7 %) women. LÄS MER

 4. 4. Alkohol i arbetslivet : Faktorer som påverkar de anställdas inställning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mimmi Barréra; Anna Engström; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet alkohol i arbetslivet och syftet är att undersöka inställningen till alkohol i arbetsorganisationer. I studien redovisas faktorer som påverkar detta. LÄS MER