Sökning: "health oriented leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden health oriented leadership.

 1. 1. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv : - En kvalitativ studie ur ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ninnie Hellberg; Filippa Nielsen; Michelle Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Economic impact; employees; health; health promotion; leadership; learning; well-being; workplace; workplace learning; Anställda; arbetsplats; ekonomisk inverkan; hälsa; hälsofrämjande; ledarskap; lärande; lärande på arbetsplatsen; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskapet på arbetsplatsen ses som en av de viktigaste faktorerna för att reducera ohälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Det finns också forskning som visar hur ledarskapskvalitén påverkar arbetsklimatet samt medarbetarnas hälsa och arbetsnöjdhet på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Jag lyssnar gärna på dig : Fokus på ett relationsorienterad ledarskap vid arbetsmiljöarbete

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Wiktander; Carin Edward; [2018]
  Nyckelord :leadership; transformative leadership; transformativt ledarskap hälsofrämjande ledarskap; health oriented leadership; medarbetarskap; psykologiskt medbestämmande; empowerment; social och organisatorisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljölagstiftning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur arbetsorganisationer förhåller sig till arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2105:4 och AFS 2001:1 och hur ledare utövar arbetsmiljöarbete i praktiken. För att studera detta har vi genomfört intervjuer och använt en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Sjukvårdens kommunikativa kulturkrock : En kvantitativ studie om uppfattad organisationskultur inom slutenvården i Värmlands läns landsting

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Niclas Winter; Ida Klasson; [2018]
  Nyckelord :Hierarchical difference; organizational culture; subculture; internal communication; Competing Values Framework; Hierarkisk differens; organisationskultur; subkultur; internkommunikation; ramverket för konkurrerande värderingar;

  Sammanfattning : Organisationskultur är något som är komplext och svårdefinierat men som likväl har en betydelsefull roll. I nuvarande situation befinner sig sjukvården i en dragkamp mellan olika kulturer då det är en hierarkisk struktur, som idag kräver ett externt, ekonomiskt tänkt och som arbetar för att ge patienter ett värdigt möte. LÄS MER

 4. 4. Storskalig förändring i komplexa system : Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Maria Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; Change management; Transformation; Large scale change; Whole system transformation; Culture; System view; System thinking; Complexity; Learning organizations; Public sector; Sweden; Health and social care; Offensiv kvalitetsutveckling; Förändringsledning; Förändring; Samhällsomvandling; Storskalig förändring; Kultur; Systemsynsätt; Systemtänkande; Komplexa system; Lärande ledarskap; Lärande organisationer; Offentlig sektor; Sverige; Vård och omsorg;

  Sammanfattning : Utifrån att samhället genomgår stora förändringar   och står inför nya utmaningar finns ett behov av förmåga att möta framtiden   på ett nytt sätt. Det ställs nya krav på hur organisationer behöver jobba med   utveckling då transformationen skapar nya beteenden hos oss människor. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro : En komparativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Clara Berggren Quintana; Isabella Consoli; [2017]
  Nyckelord :Kaizen; leadership; leadership style; sickness absence; ill health; transformational; transactional; democratic or relationship-oriented; authoritarian or task oriented; sjukfrånvaro; psykosocial hälsa; ledarskap; ledarstilar; Kaizen; transformativ; transaktionell; demokratisk eller relationsorienterad; auktoritär eller uppgiftsorienterad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukfrånvaro har länge varit ett centralt och politiskt samhällsproblem i Sverige. En orsakande faktor för medarbetarnas ohälsa är stress och psykiska påfrestningar, vilket bland annat kan påverkas av ledarskap. Det finns olika ledarstilar som chefer kan tillämpa, vilka har olika påverkan på medarbetarnas hälsa. LÄS MER