Sökning: "artskyddsbrott"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet artskyddsbrott.

 1. 1. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 2. 2. Hur väl skyddas djur- och växtarter när skogen försvinner? - En studie av EU-rättsliga och nationella artskyddsbestämmelser inom det svenska skogsbruket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Hörnfeldt; [2016]
  Nyckelord :Miljörätt; Offentlig rätt; EU-rätt; artskydd; biologisk mångfald; environmental law; species protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige minskar den biologiska mångfalden och antalet hotade arter ökar. Ett av de största hoten mot dessa arter och mot biologisk mångfald är förändringar i livsmiljöer. Trots detta fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas och andelen biologiskt skyddsvärd skog minskar. LÄS MER

 3. 3. Att åtala eller påtala - om tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla miljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Ek; [2014]
  Nyckelord :tillsynsmyndighet; miljöbrott; miljörätt; miljöstraffrätt; straffrätt; förvaltningsrätt; anmälningsskyldighet; utredningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljöbalkens huvudsyfte är att så långt som möjligt förebygga skador på människor och miljö. Ett av de viktigaste verktygen för att nå detta mål är straffsanktioneringen av överträdelser. I denna uppsats behandlas tillsynsmyndigheternas skyldighet att anmäla miljöbrott. LÄS MER