Sökning: "autonomi kant"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden autonomi kant.

 1. 1. Bredvid verket i arbete : Ramens verkan i dansens estetiska autonomi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Frida Sandström; [2018]
  Nyckelord :dance; parergon; frame; autonomy; Kant; Derrida; Adorno; enlightenment; hetero-affection; immanence; dialectics; critique; ballet; modernity;

  Sammanfattning : The aesthetic autonomy of dance is a blank spot in the history of aesthetics. In this study, dance is used as an umbrella for both visual art performance, live art and choreography. LÄS MER

 2. 2. Kants kategoriska imperativ : En analys av en absolut regel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Alexander Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Kant; absoluta regler; det kategoriska imperativet;

  Sammanfattning : Jag har granskat Arthur Melnick, Onora O’Neill och Christine Korsgaard och undersökt hur de har tolkat Kants kategoriska imperativ. Trots deras uppenbara olikheter i tolkningen av det kategoriska imperativet går det att se gemensamma nämnare. LÄS MER

 3. 3. Populationsbaserade genetiska databaser -Integritet, autonomi och människovärde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Swensson; [2007]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Medicinsk rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska hur etiska problem hanterats inom den rättsliga regleringen av biobanker, närmare bestämt populationsbaserade genetiska biobanker. Tre begrepp intar en central roll och åberopas av såväl lagstiftaren som biomedicinska etiker. Dessa begrepp är integritet, autonomi och människovärde. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt tänkande : Ett försök till klargörande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :David Wajsman; [2007]
  Nyckelord :Autonomi; bildning; frihet; humanism; informell logik; kritiskt tänkande; läroplan; pedagogik; rationalism; rationalitet; upplysning.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna c-uppsats är att skapa klarhet i begreppet kritiskt tänkande, vilket görs genom att studera olika kritiska traditioners syn på begreppet samt dess förekomst i lärostadgor från 1900-talets början och framåt med avseende på gymnasieskolan.De första tecknen på ett kritiskt förhållningssätt kan vi se redan under antiken, men det var först under 1700-talet som Immanuel Kant utvecklade innebörden av begreppet, vilket senare kom att influera Karl Popper, vars filosofiska idéer inspirerade de informella logikerna, som har uttalat sig om just kritiskt tänkande i relation till pedagogiken och skolvärlden. LÄS MER