Sökning: "avtala bort"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden avtala bort.

 1. 1. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER

 2. 2. Företagsförvärv – En analys av det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Tellenmark; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Köplagen; Riskfördelning; Riskanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for this thesis has been that all shares in a limited liability company are transferred to a buyer. The presentation analyses how the risk of errors in the target company is divided between the buyer and the seller, based on the provisions of the Sale of Goods Act. LÄS MER

 3. 3. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 4. 4. Vad skiljer provanställning i gällande rätt från parternas kollektivavtal? - En jämförande studie kring de omstridda provanställningarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Källén; Björn Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Business Law; Labour Law; Employment; Probationary; Provanställning; Collective Agreement; Kollektivavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) har arbetsgivaren i Sverige möjligheten att sluta avtal om provanställning. Provanställningen är en säregen anställningsform som enligt förarbetena har som syfte att ge arbetstagaren tid att visa sin arbetsförmåga för arbetsgivaren för att den senare skall kunna avgöra vid anställningens utgång ifall arbetstagaren är lämplig för jobbet. LÄS MER

 5. 5. Friskrivningsklausuler - Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Britt Olsson; [2017]
  Nyckelord :Friskrivningsklausuler; avtal; ansvarsfriskrivningar; riskfördelning; standardvillkor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. LÄS MER