Sökning: "bioenergi"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet bioenergi.

 1. 1. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 2. 2. Internt utnyttjande av spillvärme : En förstudie till effektivisering av en pelletsproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Klara Sundström Kanon; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Bioenergi; Spillvärme; Pelletsproduktion; Internt;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har utnyttjande av spillvärme internt för att energieffektiviserapelletstillverkningen vid Bioenergi Luleå projekteras. Arbetet har innefattat attundersöka om det är möjligt att implementera spillvärmen i processen utan att störanuvarande produktion, vilken teknik som efterfrågas och om det blir någon vinst förföretaget. LÄS MER

 3. 3. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 4. 4. Plusenergi Kronoberg 2050 : En studie om framtida energiscenarion och ytterligare åtgärder för att nå klimatneutralitet och självförsörjning av energi i Kronobergs län.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Niklas Nilsson; Simon Kempinsky; [2021]
  Nyckelord :Plusenergi; Energisystem; Bioenergi; EnergyPLAN; Plusenergilän; Elektrifiering; Energibalans; Vindkraft; Framtidsscenarier;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtida energibehov och samtidigt värna om miljön kommer det krävas att energisystemet och transportsektorn, som den ser ut idag, förändras i grunden. För att få till förändring läggs på Europeisk och nationell nivå direktiv respektive mål. LÄS MER

 5. 5. Design and Evaluation of a Sustainable Energy System for AETCR Llanogrande, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CAROLINE ALGARP; HANNA SIMSON; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : After many years of conflicts and civil wars between the guerilla group called FARC and the government of Colombia, a peace agreement was signed in 2016. The peace agreement included six cornerstones, and in this study the third one was in focus. LÄS MER