Sökning: "bygg livscykelanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden bygg livscykelanalys.

 1. 1. Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för byggnader - Jämförelse av klimatpåverkan från olika isoleringsmaterial och energisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Görman; Madeleine Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Bokförings-LCA; konsekvens-LCA; energisystemanalys; marginaldata; klimatpåverkan från isolering; Tidstegsmetoden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor klimatutmaning vilket ställer höga krav på alla branscher, inte minst bygg- och fastighetsbranschen. Byggnader och lokaler står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändningen där 60 % går till uppvärmning. LÄS MER

 2. 2. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Rydin; Sofia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Thermal insulation; Life cycle assessment; LCA; Life cycle cost; LCC; Värmeisolering; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. LÄS MER

 4. 4. Miljöpåverkansanalys av bärande träbyggnadssystem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Askemar; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbart samhällsbyggande; livscykelanalys; LCA; trästomme; träkonstruktioner; träbyggnad; miljödeklaration; EPD; konstruktionsvirke; LVL; korslimmat trä; KL-trä;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige. I och med att utsläppen från energianvändningen i användningsskedet av en byggnad minskar behöver fokus flyttas till bland annat byggskedet. LÄS MER

 5. 5. En LCA-stuide över byggande av flerbostadshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Zäll; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges klimatmål är att nå klimatneutralitet år 2045. Bygg- och fastighetssekorn står för stor del av Sveriges och världens växthusgasutsläpp. Materialen i byggnaden står för stor del av utsläppen från byggnadens hela livscykeln och valet av material är därför viktigt. LÄS MER