Sökning: "children’s voice"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden children’s voice.

 1. 1. Bildstöd i barnhälsovården - barn och vårdnadshavares röster

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Koskinen; Jessica Arvidsson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; bildstöd; barnhälsovård; FN:s konvention om barnets rättigheter; delaktighet; Augmentative and Alternative Communication AAC ; pictorial support; child healthcare; Convention on the Rights of the Child; participation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate five-year-old children and their guardians' views and thoughts on the use of pictorial support within child healthcare in the Västra Götaland region, as well as their experiences and thoughts about the pictorial support that is attached to the invitation to the health review at the age of five. Semi-structured interviews were conducted with 22 children and questionnaire data were collected from 26 guardians. LÄS MER

 2. 2. “Det är ingen chef som kommer säga emot barnkonventionen...” En kvalitativ studie om socialarbetares resonemang kring barns rättigheter i relation till det praktiska handlingsutrymmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nor Söderberg; Hanan Hassan; [2021]
  Nyckelord :Keywords: convention on the rights of the child; social workers; discretion; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to understand how social workers reason about the Convention on the Rights of the Child in relation to the scope for action within the Social Services. The study was based on three questions, how do social workers reason about children's right to have their voice heard in their work, how do social workers reason about children's right to receive information in their work and how do social workers reason about making decisions about the child's best interests based on the Convention on the Rights of the Child in their work. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tänker att vi alltid utgår ifrån barnet” -Tre professioners syn på samverkan kring barn och unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strid; Daniel Jonsson; [2020-06-17]
  Nyckelord :samverkan; collaboration; social service; children s voice;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som professionella såg när det kom till att få en fungerande samverkan kring barn och unga som har stödjande insatser inom socialtjänst, BUP och skola. Dessutom avsåg vi att undersöka om och i så fall hur professionella menade att barnets röst kommer fram som en del i samverkansarbetet. LÄS MER

 4. 4. Förväntningar formar framtiden : Om meningsskapande vid övergångar i skolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ann-Charlotte Dahlbäck; [2020]
  Nyckelord :early school years; student voice; continuity;

  Sammanfattning : The aim of the study is to visualize and discuss how students perceive and make meaning in their transition from pre-school class to primary school. A special goal is to identify factors that facilitates and/or hinders students’ successful transition. LÄS MER

 5. 5. Hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet under skoldagen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; special education; accessability; disability; a school for all; Delaktighet; specialpedagog; tillgänglighet; funktionsnedsättning; en skola för alla.;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet. LÄS MER