Sökning: "comparable method"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 1. Samband mellan sömnbesvär och fysisk aktivitet hos datorspelande vuxna. : En icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :David Sandberg; Frölich Carl; [2021]
  Nyckelord :gaming; physical activity; sleeping problems; insomnia; screen time; sedentary time;

  Sammanfattning : Bakgrund: Datorspel kan ge en ökad dagtrötthet och försämrad sömnkvalitet hos individer som spelar mer än 2h/dag. Fysisk aktivitet har en akut positiv inverkan på många delar i sömnen såsom sömnkvalitet och dagtrötthet. LÄS MER

 2. 2. Hur införandet av miljöpolicys påverkar politikers väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Henriks; [2020]
  Nyckelord :Miljöpolicys; policyimplementering; väljarstöd; Difference-in-Differences analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis aims to analyze the effect of environmental policies on the electoral support of governing parties in Sweden. The study turns around the classical question of what effects environmental policies have on the environment, and asks instead what the government can expect regarding support by voters when implementing an environmental policy. LÄS MER

 3. 3. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yujue Wang; [2020]
  Nyckelord :Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Sammanfattning : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 - Mycket väsen för lite ull? : En flerfallsstudie om interna effekter av IFRS 15 hos bolag med långa och komplexa kundavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jesper Gustafsson Dahlin; Jens Helander; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; organizational change; change process; revenue accounting; accounting change; processes; routines; systems; IFRS 15; organisatorisk förändring; förändringsprocess; intäktsredovisning; redovisningsförändring; processer; rutiner; system;

  Sammanfattning : Normgivare presenterar kontinuerligt nya redovisningsstandarder för att anpassa redovisningen efter samhällsutvecklingen. En sådan standard är IFRS 15, som avsåg att harmonisera intäktsredovisning och göra den mer jämförbar, samt minimera risken för intäktsplanering som orsakade ett flertal skandaler runt millennieskiftet. LÄS MER

 5. 5. CGRP-hämmare i form av monoklonala antikroppar som profylax mot episodisk och kronisk migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Gröhn; [2020]
  Nyckelord :CGRP; CGRP-receptor; episodisk migrän; eptinezumab; erenumab; fremanezumab; galcanezumab; kalcitoningenrelaterad peptid; kronisk migrän; monoklonala antikroppar;

  Sammanfattning : Background: Migraine is a common disease with a global prevalence of about 15%. Migraine is divided into two main types; migraine with aura or migraine without aura. Migraine symptoms include moderate or severe unilateral pulsating pain exacerbated by physical activity, nausea and vomiting as well as light and sound sensitivity. LÄS MER