Sökning: "diabetes typ 2 ögon"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden diabetes typ 2 ögon.

 1. 1. Diabetic Eye Screening : Eye mapping examination application

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Adrian Lundhe; [2017]
  Nyckelord :Diabetic; Screening; Mapping; Retina; Eye; Eyes; Android; Application; Diabetes; Screening; Kartläggning; Näthinna; Öga; Ögon; Android; Applikation;

  Sammanfattning : According to the World Health Organization, in 1980 there was 108 millions diabetes patients around the world, and in 2014 the number increased to 422 millions. This is a percentage rise from 4,7 to 8,5 in the same time period. According to the report Vision 2020, about 5% of the blindness in the world is contributed to diabetic retinopathy. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om vuxna patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fatemeh Amiri; Fahimeh Amiri; [2015]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; experience; lifestyle changes;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom där insulinfrisättningen från pankreas betaceller är nedsatt, vilket leder till insulinresistens. Det är en tyst och smygande sjukdom som främst upptäcks när patienter har utvecklat komplikationer. De vanligaste komplikationerna är ögon, njure, fot och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Stöd vid diabetes typ 2 : Patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Nordin; Linda Wennerlund; [2012]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; support; healthcare; patients experience; diabetes typ 2; stöd; hälso- och sjukvård; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det idag 3-4 procent av befolkningen som har diagnosen diabetes mellitus typ 2 och antalet insjuknade ökar kontinuerligt. Diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som kärl- och nervförändringar, ögon och njurpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Grupputbildning vid diabetes - Uppfattningar ur ett patientperspektiv : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anneli Johansson; Monica Strömberg; [2009]
  Nyckelord :Diabetes; group education; lifestyle changes; Phenomenography; Diabetes; fenomenografi; grupputbildning; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: i Sverige har ungefär fyra procent av befolkningen diabetes. Vid behandling av diabetes (typ-2) är målet att minska risken för komplikationer. Detta kan göras med hjälp av livsstilsförändringar (kost, motion) eller/och farmakologisk behandling. Riskfaktorer för komplikationer är högt blodtryck och höga blodfetter. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos överviktiga patienter med typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Annahanna Lindahl; Maria Tindefjord; [2006]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes; Övervikt; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Övervikt hos patienter med typ 2 diabetes är en riskfaktor för att utveckla komplikationer. Komplikationer kan drabba ögon, njurar, nerver och blodkärl. Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att hjälpa överviktiga typ 2 diabetiker att minska sin vikt. LÄS MER