Sökning: "dyslexi och stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden dyslexi och stöd.

 1. 1. Universitetsstudier med dyslexi: erfarna universitetslärares perspektiv på undervisning och stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aurela Balaj; Sara Garib; [2021-08-10]
  Nyckelord :Dyslexi; Högre utbildning; Undervisning; Stöd; Tematisk analys; Dyslexia; Higher Education; Teaching; Support; Thematic analysis;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out how university teachers' reason and act regarding adjustments and support for students with dyslexia. A qualitative method was used and data were collected via semi-structured interviews with seven university teachers at various universities and institutions in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Mindhammar; [2021-05-04]
  Nyckelord :litteracitet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi och stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och skriv. I bakgrunden fanns egen erfarenhet av att andraspråkslärandet ibland blev problematiskt för eleverna men också en förundran över varför inte mer forskning gjorts kring sfi. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet digitala lärverktyg : Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess språkliga stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Weronica Holm; Åsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital learning tools; Dyslexia; Inclusive education; Language impairment; Multimodal theories; Sociocultural perspectives; Special education teachers; Digital kompetens; Digitala lärverktyg; Dyslexi; Inkludering; Multimodal teoribildning; Sociokulturella perspektiv; Speciallärare; Språkstörning;

  Sammanfattning : I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. LÄS MER

 4. 4. Grundskollärares specialpedagogiska fortbildningsbehov. : - Möjligheter och hinder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Fanny Berggren; Ann-Charlotte Javestad; [2021]
  Nyckelord :Fortbildningsbehov; specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet inom speciallärarutbildningen vid Stockholms universitet har som syfte attundersöka hur grundskollärare beskriver sitt behov av fortbildning inom det specialpedagogiska fältetför att möta elever i Behov Av Särskilt Stöd (BASS) och vilka möjligheter och hinder som anges föratt kunna uppfylla detta. Studien är kvalitativ och har en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). LÄS MER

 5. 5. AI för en lyckad läsundervisning: : Pedagogers erfarenheter av att använda AI för att nivåkategorisera läsning och individanpassa läsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lejla Shafiee; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; dyslexi; EdTech; IKT; Lexplore; läslistor; läsning; läsutveckling; läs- och skrivsvårigheter; maskininlärning; screening;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknologiska lösningar i skolan har ökat i en drastisk fart, liksom teknologi i övriga delar av samhället. Ögonrörelser vid läsning har tidigare visat sig ha en koppling till läsförmågan, bland annat från studier gjorda på dyslektiker. LÄS MER