Sökning: "dyslexi och stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden dyslexi och stöd.

 1. 1. Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Mindhammar; [2021-05-04]
  Nyckelord :litteracitet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi och stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och skriv. I bakgrunden fanns egen erfarenhet av att andraspråkslärandet ibland blev problematiskt för eleverna men också en förundran över varför inte mer forskning gjorts kring sfi. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet digitala lärverktyg : Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess språkliga stöd i undervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Weronica Holm; Åsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital learning tools; Dyslexia; Inclusive education; Language impairment; Multimodal theories; Sociocultural perspectives; Special education teachers; Digital kompetens; Digitala lärverktyg; Dyslexi; Inkludering; Multimodal teoribildning; Sociokulturella perspektiv; Speciallärare; Språkstörning;

  Sammanfattning : I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. Användbarheten av ett digitalt hjälpmedel för dyslektiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Robertsson; Elsa Sjövik; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; Assistive technology; User Experience; Usability; Design principles; Dyslexi; Digitala hjälpmedel; Användarupplevelse; Användbarhet; Designprinciper;

  Sammanfattning : Dyslexi påverkar den kognitiva språkförmågan genom nedsättningar i det fonologiska processandet och många drabbas negativt om inte rätt stöd och hjälpmedel tillgängliggörs. För att undersöka ett digitalt hjälpmedels användbarhet deltog 5 personer med dyslexidiagnos i denna kvalitativa designstudie. LÄS MER

 4. 4. Den otillräcklige läraren : En kvalitativ intervjustudie om lärares upplevelser av en anpassad undervisning för elever som har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Anpassning; dyslexi; extra stöd; gymnasieskola; läs- och skrivsvårigheter; undervisning; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka svårigheter som svensklärare upplever att det finns med en anpassad undervisning för gymnasieelever som har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod med fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi : Hinder, strategier och stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; Patricia Öz; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; students; experiences; challenges; strategies; support; Dyslexi; studenter; upplevelser; hinder; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Dyslexi är ett allmänt förekommande funktionshinder med läs- och skrivsvårigheter som primära symtom. Tidigare forskning har visat att studenter med dyslexi stöter på en rad utmaningar i skolan, att det finns brister i lärares kompetens och tillgängligt stöd samt att dyslexi kan leda till ett flertal emotionella och sociala negativa bieffekter. LÄS MER