Sökning: "energibranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet energibranschen.

 1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 2. 2. Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hedman; Malin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. LÄS MER

 3. 3. Att ta ansvar- men till vilket pris? : En studie om hur företag inom energibranschen förhåller sig till arbetet med CSR gentemot företagets finansiella mål

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ida Nilsson; Sara Sundstrand; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR; Sustainability; Financial goals; Profitability; Stakeholder theory; Carroll´s pyramid.; corporate social responsibility; CSR; hållbarhet; finansiella mål; lönsamhet; intressentteorin; carrolls pyramid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elbolag förhåller sig till arbetet mellan CSR och företagets finansiella mål. Dessa två mål tenderar att dra åt olika håll och det har av denna anledning varit av intresse att undersöka. Det sker även en jämförelse mellan börsnoterade och icke börsnoterade bolag. LÄS MER

 4. 4. Extern employer branding inom energibranschen : En stuide om hur företag, ur ett genusperspektiv, arbetar för att attrahera ingenjörsstudenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Dahl; Julia Waltersson; [2019]
  Nyckelord :Extern employer branding; genusperspektiv; energibranschen; jämställdhet;

  Sammanfattning : Energibranschen är en mansdominerad bransch som står inför många utmaningar, både gällande omställning av energisystemet samt framtidens kompetensförsörjning. Detta medför att branschen efterfrågar ett breddat perspektiv av olika kompetenser och vill locka fler, framförallt kvinnor, till branschen. LÄS MER

 5. 5. Possibilities for battery storage in a rapidly changing energy system – How will power tariffs affect profitability of residential battery storage?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jorunn Cardell; Elin Öhman; [2019]
  Nyckelord :Residential battery storage; power tariff; flexibility; electrical grid; aggregator; power and capacity shortage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska elnätet är i behov av stora investeringar och flexibilitetsåtgärder för att upprätthålla ökad efterfrågan på energi och effekt, samt ökad andel variabel förnybar elproduktion. Ett sådant tillvägagångssätt är det ökade införandet av effekttariffer för småkunder bland svenska nätoperatörer som syftar till att uppmuntra slutkonsumenter att utjämna last. LÄS MER