Sökning: "fibula"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet fibula.

 1. 1. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 2. 2. Normalvärden och F-waves vid registrering på tibialis anterior vid undersökning av peroneus communis med elektroneurografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Lundström; [2019]
  Nyckelord :Peroneus communis; Tibialis anterior; Extensor digitorum brevis; Entrapment neuropathy; Normal values; F-waves; Peroneus communis; Tibialis anterior; Extensor digitorum brevis; Tillklämningsneuropati; Normalvärden; F-waves;

  Sammanfattning : För att undersöka misstänkt tillklämningsneuropati i peroneus communis (PC) används elektroneurografi, där elektrisk stimulering möjliggör undersökning av nervledningshastigheter, svarsamplitud och överledningstid. Vid opålitlig registrering på extensor digitorium brevis (EDB), görs registreringen på tibialis anterior (TA). LÄS MER

 3. 3. A retrospective study of postoperative complications after fracture repair in dogs and cats, with focus on fractures in the radius and ulna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Yusi Fang; [2018]
  Nyckelord :fractures; surgery; complications; radius ulna;

  Sammanfattning : Orthopaedic surgeries, including fracture surgeries, are performed on a routine basis at large hospitals in Sweden. Complications after surgeries are inevitable but can probably be reduced by the understanding of potential complications that can arise and risk factors behind them. LÄS MER

 4. 4. 3D Finite Element Modeling of the Lower Limb

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Zhao Xuefang; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis project provides a method to simulate the internal mechanical properties of the undeformed human lower limb when an external force is applied. The value of the external force is determined by the deformed magnetic resonance imaging (MRI) images, which is converted into displacement instead. LÄS MER

 5. 5. Mätning av knäledens rörelseomfång med en digital goniometer : En reliabilitets- och validitetsstudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Veronika Lind; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten och validiteten hos en digital goniometer (DGA: Angela, Meloq©) vid mätning av rörelseomfånget vid aktiv och passiv flexion och extension i knäleden.Frågeställningarna var: ”Hur reliabel är DGA vid upprepade mätningar av knäledens rörelseomfång avseende aktiv och passiv flexion och extension?” och ”Hur valid är DGA vid mätning av rörelseomfånget vid aktiv och passiv flexion och extension i knäleden?”. LÄS MER