Sökning: "folkhälsoproblem skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden folkhälsoproblem skillnader.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmine Karlsson; Elin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; våld i nära relation; våld mot kvinnor; kunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Våld i nära relationer är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem och är en vanlig orsak till hälsoproblem. Kvinnor som utsatts för våld kan söka vård i flertalet instanser inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn : En litteratursammanställning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Aneesa Khan; Nicoline Malinen; [2021]
  Nyckelord :Obesity; overweight; children ages 2-6 years; experiences; nurse; literature study; Övervikt; fetma; barn i åldrarna 2-6 år; upplevelser; sjuksköterska; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt har övervikt och fetma hos barn blivit ett utmanande folkhälsoproblem under 2000-talet. Cirka 41 miljoner barn under fem års ålder lider av övervikt. Studier visar att överviktiga barn som når vuxen ålder möter många hälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet som hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd mot depressiva symtom hos ungdomar : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Gustafsson; Frida Magnusson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; depressiva symtom; hälsa; hälsofrämjande; ungdomar;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar och allt fler ungdomar lider av depressiva symtom. Vilket är ett folkhälsoproblem med stort lidande för individen samtidigt som det kräver resurser från samhället. Fysisk aktivitet i olika former kan vara förebyggande mot depressiva symtom. LÄS MER