Sökning: "gräsarmering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gräsarmering.

 1. 1. Gräsarmering på villagator : möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Stenberg; [2013]
  Nyckelord :dagvatten; gräsarmering; porous pavements; avlopp; water management; rainwater; LOD; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Idag sker det förtätningar i den urbana miljön vilket bidrar till en ökad andel hårdgjorda ytor inom dessa områden. Det är även ett växande fenomen inom villaområden att anlägga hårdgjorda ytor med ogenomsläppliga fogar på tomtens framsida. LÄS MER

 2. 2. Utredning av funktion hos befintliga infiltrationsstråk i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Peter Stenbeck; Daniel Kelemit; [2012]
  Nyckelord :Infiltrationsstråk; dagvatten; dränering; miljö; dagvattenhantering; LOD; gräsarmering; makadam;

  Sammanfattning : Infiltrationsstråk byggs längs med gator i bostadsområden och har som uppgift att ta upp dagvattnet från vägbanan. Lösningen har fungerat fram tills idag då det har upptäckts att infiltrationsförmågan stegvis har försämrats med tiden. LÄS MER

 3. 3. Gräsligt eller gräslikt?- En jämförelse mellan naturgräs och konstgräs på svenska idrottsarenor

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Christian Månsson; [2010]
  Nyckelord :naturgräs; konstgräs; artificial turf; fotbollsplaner; gräsarmering; upplevelsekänsla; ; idrottsarenor; Sverige;

  Sammanfattning : I och med de klimatförutsättningar som råder i Sverige har konstgräs som underlag inom elitfotbollen fått allt större betydelse. För att kunna garantera en god spelkvalitet och värna om både spelarnas upplevelsekänsla och säkerhet är det inte längre naturgräs som är det bästa alternativet på en del håll i landet. LÄS MER