Sökning: "grundad teori d uppsats"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden grundad teori d uppsats.

 1. 1. Professioners utveckling och påverkan : Standarders påverkan på individens beteende och på verksamhetsstyrningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Afram Hanouch; Emelie Forsmark; [2014]
  Nyckelord :profession; standarder; individ; styrning; utvecklande; yrkesprofession; Reko;

  Sammanfattning : S AMMANFATTNING Titel: Professioners utveckling och påverkan - Standarders påverkan på individens beteende och på verksamhetsstyrningen Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Afram Hanouch och Emelie Forsmark Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Datum: 2014 – augusti Bakgrund: Professioner är något som alltid varit närvarande och det dyker ständigt upp nya yrken som leder till professioner. Då samhället idag präglas av ett expert- och kunskapssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Vård av utagerande dementa : En kvalitativ studie med symbolisk interaktionism och empatibegreppet som teoretisk grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Wide; [2011]
  Nyckelord :Omvårdnad; vårdpersonal; utagerande dementa; demenssjukdom; hot och våld; empati och symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : SammanfattningHuvuddelen av denna uppsats beskriver hur några anställda vårdgivare i en svensk kommun upplever sitt arbete med dementa brukare och deras aggressioner. Undersökningen bygger på nio djupintervjuer med vårdpersonal som arbetar inom demensvården. LÄS MER

 3. 3. Den sexualiserade mannen : musikvideors framställning av manlighet i en relation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Kristina Melin; [2006]
  Nyckelord :Musikvideor; Mansrollen; Manlighet;

  Sammanfattning : I denna uppsats ställer jag mig frågan hur manlighet gestaltas och återges i de relationer som visas i musikvideor på MTV. Jag har som syfte att på ett så mångskiftande sätt som möjligt analysera och återge relevanta mönster bundet till frågeställningen. LÄS MER

 4. 4. Sorgenfri industrial area - Urban development from a developer´s perspective with particular application to Norra Sorgenfri

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anders Persson; [2004]
  Nyckelord :fastighetsföretag; developer; fastighetsutveckling; property development; grundad teori; grounded theory; Atlas ti; CAQDAS; stadsutveckling; urban development; urban utveckling;

  Sammanfattning : Både under min tidigare utbildning, främst inom nationalekonomi vid Lunds universitet, men även senare i min yrkesutövning inom bygg- och fastighetsbranschen under en period av 15 år, har jag främst kommit i kontakt med problemställningar vilka i någon mån haft som syfte att utmynna i en slutsats med kvantitativ relevans. Då jag som del av programmet Urban utveckling och planering skulle skriva en uppsats på D-nivå, ett arbete som resulterade i förevarande rapport, valde jag därför en problemformulering och en metod som båda gav mig möjlighet att bredda min kompetens, snarare än fördjupa den. LÄS MER