Sökning: "hajdin abazi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hajdin abazi.

  1. 1. Teorivalsfrågan : med utgångspunkt i jämförelsen mellan T Kuhns och I Lakatos? teorier

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Filosofiska institutionen

    Författare :Hajdin Abazi; [2005]
    Nyckelord :Kuhn; Lakatos; Teorival; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : Teorival betecknar den handling varmed forskarsamfundet väljer mellan två eller flera uppkomna och inbördes konkurrerande vetenskapliga teorier. Detta sker för att därefter kunna bedriva vetenskaplig verksamhet som är styrd av den valda teorin. LÄS MER