Sökning: "heder"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet heder.

 1. 1. Våld i hedersnamn : en kvalitativ sudie kring socialtjänstens insatser beträffande hedersreöaterad våld.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Hussain; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterad våld; socialtjänsten; klan samhälle;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är ett fenomen som under de senaste 15 åren har uppmärksammats i Sverige. Tidigare undersökningar tyder på att det riskerar att finnas en brist på kunskap från yrkesverksamma som arbetar med dessa ärenden, det verkar också finnas en osäkerhet kring hur man på bästa sätt hanterar problematiken med hedersrelaterat våld. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattas pojkars situation inom hederskulturer där våld och förtryck förekommer? : En studie om hur personal på fritidsgårdar uppfattar pojkars och unga mäns roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mimmi Carlsson; Elma Norberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterat våld och förtryck; dubbla roller; rollblandning; pojkar och unga män;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur personal på olika fritidsgårdar ser på pojkarnas och de unga männens situation och roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Undersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där en kvalitativ innehållsanalys har använts för att koda materialet. LÄS MER

 3. 3. "MIN KILLE ÄR INTE ALLTID SÅ SNÄLL..." : -Socialarbetares perspektiv på våld i nära relation bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordstrand; Julia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; ungdomar; socialarbetare; parrelation; heder; porr; stöd; digitalt våld.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialarbetares erfarenheter av våld i nära relation bland unga tjejer i heterosexuella parrelationer. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och innehållsanalys av fyra semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som ledde fram till följande resultat: Det finns skillnader mellan unga tjejer och vuxna kvinnor som befinner sig i en nära relation där de blir utsatta för våld. LÄS MER

 4. 4. Införandet av heder som brottsrubricering och särskild försvårande omständighet – Diskussion och analys av lagförslaget och direktivet utifrån de rättsstatliga kriterierna vid kriminalisering i SOU 2013:38.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Hedersbrott; hedersrelaterat våld och förtryck; hederslagstiftning; kriminalisering; nykriminalisering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hederskulturens osynliga offer : En kvalitativ studie om Västmanlands läns regionala samverkan samt yrkesverksammas föreställningar om maskulinitet och femininitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Damiana Sabah; Leylan Mala Said; [2020]
  Nyckelord :feminine; gender; honor; honor related violence; implementation; interaction routine; male norms; masculinity; Femininitet; genus; heder; hedersrelaterat våld och förtryck; implementering; maskulinitet;

  Sammanfattning : Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck fick sin livliga debatt i svensk politik i slutet av 1990-talet, efter hedersmordet på Sara år 1996 och Pela år 1992. Regeringen har betonat att samverkan mellan olika aktörer, myndigheter och ideella organisationer är en väldigt viktig faktor för framgång gällande att förebygga våld i nära relationer. LÄS MER