Sökning: "Sociokulturellt perspektiv digitala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sociokulturellt perspektiv digitala medier.

 1. 1. Digitala medier i skolan och fritidshemmet : Förklara, försvara och implementera användandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Raymond Stokki; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala medier; Digitala verktyg; Digital kultur; Digital kompetens; Transfer; Spelbaserat lärande; Digital gamebased learning DGBL ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker delar av den digitaliseringsprocess som skolan stått inför och fortfarande befinner sig inom. Syftet är att, utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv och genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande, undersöka hur digitala medier används i skolan och fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i källkritisk informationssökning : Lärares förhållningssätt till källkritisk undervisning i digitala medier för årskurs 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Smeds; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; digitala lärmiljöer; informationstolkning; informationssökning; mediekunnighet; lärare f-3; intervju; sociokulturell teori; undervisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de förhåller sig till undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala miljöer. Lärarnas inställning till undervisning i källkritisk informationssökning har undersökts genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket i grundskolans tidigare år : En intervjustudie om hur sex lärare i årskurs 1–3 arbetar med naturvetenskap för att stötta nyanlända elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hevin Goran; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; naturorienterande ämnen; NO-undervisning; naturvetenskapligt språk; begreppsförståelse; årskurs 1–3; grundskolan.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka lärares strategier att kommunicera med och stötta nyanlända elever, i årskurs 1–3, i deras lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp, samt synliggöra de möjligheter lärare ger nyanlända elever till att använda sitt förstaspråk i naturvetenskapsundervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av sex verksamma lärare i årskurs 1–3 för att besvara studiens två frågeställningar: vilka anpassningar anger lärare att de gör i NO-undervisningen för att stötta nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp?, samt på vilket sätt anger lärare att de ger nyanlända elever möjligheter att använda sitt förstaspråk i sin interaktion och kommunikation med lärare och klasskamrater i NO-undervisningen?. LÄS MER

 4. 4. När två världar möts : En studie om ungas fritid i relation till bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sutka Nisic; [2017]
  Nyckelord :Digitala medier; bildpedagogik; sociokulturellt perspektiv; ämnesparadigm;

  Sammanfattning : Användningen av digitala medier är stor och forskning har visat att barn och ungdomar tillbringar en allt större del av sin vardag med tv, mobil och dator. Syftet med undersökningen är att studera det som framträder i mötet mellan en bildlärares undervisning, vad det gäller digitala medier, och en elevs reflektioner över denna undervisning i relation till bildarbete på fritiden. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i hemmet Föräldrarnas perspektiv på kommunikation och gränssättning efter att barnen försetts med 1:1 dator

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jennie Gomér; [2016-09-15]
  Nyckelord :1:1 dator; digital kunskap; gränssättning; föräldraperspektiv; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Swedish schools have in recent decades become more positive to digital media. With the introduction of the 1:1 computer, one laptop per child, new situations arise surrounding the use of an educational tool that is brought home every day and may be used at leisure. LÄS MER