Sökning: "Sociokulturellt perspektiv digitala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sociokulturellt perspektiv digitala medier.

 1. 1. Ett fönster till vårt klassrum : En intervjustudie om hur lärare kan skapa delaktighet för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter i arbetet med klassblogg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marina Oksjö; [2018]
  Nyckelord :Participation; classroom blogs blogs; digital tools; language-; reading and writing disabilities; sociocultural perspective; social media; public work; authentic readers; Delaktighet; bloggar; klassbloggar; digitala verktyg; språk-; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; sociala medier; offentligt arbetssätt; verklig mottagare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyze how teachers can create participation in the work of classroom blogs for students in language-, reading- and writing difficulties. Another aim is also to see what challenges and possibilities it brings. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket i grundskolans tidigare år : En intervjustudie om hur sex lärare i årskurs 1–3 arbetar med naturvetenskap för att stötta nyanlända elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hevin Goran; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; naturorienterande ämnen; NO-undervisning; naturvetenskapligt språk; begreppsförståelse; årskurs 1–3; grundskolan.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka lärares strategier att kommunicera med och stötta nyanlända elever, i årskurs 1–3, i deras lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp, samt synliggöra de möjligheter lärare ger nyanlända elever till att använda sitt förstaspråk i naturvetenskapsundervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av sex verksamma lärare i årskurs 1–3 för att besvara studiens två frågeställningar: vilka anpassningar anger lärare att de gör i NO-undervisningen för att stötta nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp?, samt på vilket sätt anger lärare att de ger nyanlända elever möjligheter att använda sitt förstaspråk i sin interaktion och kommunikation med lärare och klasskamrater i NO-undervisningen?. LÄS MER

 3. 3. När två världar möts : En studie om ungas fritid i relation till bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sutka Nisic; [2017]
  Nyckelord :Digitala medier; bildpedagogik; sociokulturellt perspektiv; ämnesparadigm;

  Sammanfattning : Användningen av digitala medier är stor och forskning har visat att barn och ungdomar tillbringar en allt större del av sin vardag med tv, mobil och dator. Syftet med undersökningen är att studera det som framträder i mötet mellan en bildlärares undervisning, vad det gäller digitala medier, och en elevs reflektioner över denna undervisning i relation till bildarbete på fritiden. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering i hemmet Föräldrarnas perspektiv på kommunikation och gränssättning efter att barnen försetts med 1:1 dator

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jennie Gomér; [2016-09-15]
  Nyckelord :1:1 dator; digital kunskap; gränssättning; föräldraperspektiv; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Swedish schools have in recent decades become more positive to digital media. With the introduction of the 1:1 computer, one laptop per child, new situations arise surrounding the use of an educational tool that is brought home every day and may be used at leisure. LÄS MER

 5. 5. Till alla som inte tränar , för att få en vacker och hälsosam kropp så krävs blod, svett och tårar. (Blogg 1) : - En kvalitativ studie om hur hälsosam livsstil framställs och vilka hälsobudskap som förmedlas i bloggar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sandra Marton; Sorina Iordache; [2016]
  Nyckelord :health; education; social constructivism; sociocultural perspective; youth; blog; learning; community practice; health messages; healthism; hälsa; pedagogik; socialkonstruktivism; sociokulturell perspektiv; ungdomar; blogg; lärande; praktikgemenskap; hälsobudskap; hälsism;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från socialkonstruktivism som belyser sociala beteenden, som är konstruerade och där individer skapar mening genom att samspela med varandra. Datorer, Internet och Digitala medier tar en alltmer större plats i barn och ungdomars liv då de växer upp i en alltmer digitaliserad värld till skillnad från tidigare generationer. LÄS MER