Sökning: "hur arbetar pedagogerna med hälsa på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hur arbetar pedagogerna med hälsa på förskolan.

 1. 1. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Naturen i förskolan : pedagogers syn på arbetet med och vistelsen i naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Nöller; [2020]
  Nyckelord :naturen; förskola; barn; hälsa;

  Sammanfattning : Forskningen som lyfts fram i den här studien visar att vistelse i natur har positiv påverkan på barn när det gäller utbildning, socialt samspel fysik, psykisk hälsa samt stresshantering. Samtidigt tyder mycket på att barn idag har mindre kontakt med naturen idag då andra aktiviteter tar över samt att naturen för många idag är mindre lättillgänglig. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i förskolan : En undersökning av det förebyggandearbetet av barns psykiska ohälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Palm Barkenstrand; Sandra Åkesson Mauritsson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; socioemotionell utveckling; psykoanalytisk teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, pedagoger i förskolan arbetar förebyggande av barns psykiska ohälsa. Utgångspunkten för studien är teorier om barns psykiska hälsa utifrån ett socioemotionellt, sociokulturellt, kognitivistiskt och psykoanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarnets stress vid måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; Förskolebarnets stress; Pedagogiska måltider; Pedagog;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att bidra med kunskap kring hur pedagoger upplever förskolebarnets stress vid måltidssituationer. Studien utgår ifrån det salutogena sättet att se på hälsa, vilket syftar till att befrämja en individs aktuella hälsosituation. En kvalitativ metod har varit mitt tillvägagångssätt för att utföra studien. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur hälsa kommer till uttryck i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Gustavsson; Vera Sahlström; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; hälsa; kommunikation; kost;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan kommunicerar och omsätter begreppet hälsa i den dagliga verksamheten. För att få syn på detta har studien förhållit sig till tre frågor, hur pedagogerna definierar hälsa, hur de arbetar utifrån det i verksamheten och om det finns en samverkan med vårdnadshavare. LÄS MER