Sökning: "hur hanterades"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden hur hanterades.

 1. 1. När Karlstad blev till Venedig : En studie om den stora översvämningen i Karlstad 1916

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Freddy Bylund; [2024]
  Nyckelord :Översvämning Karlstad; översvämning 1916; översvämning Klarälven;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ytterligare försöka belysa effekterna av 1916 års stora översvämning i Karlstad och vad den hade för effekter på staden och dess invånare, samt hur den mediala gestaltningen förändrats. Det gjordes med hjälp av undersökningsfrågorna:  §  Hur påverkades befolkningen i Karlstad under översvämningen och efterkommande år? §  På vilket sätt hjälpte Karlstad som stad de som drabbats av översvämningen? §  Vilken roll har översvämningen 1916 spelat i den massmediala gestaltningen av översvämningar under 1900-talet? Översvämningen som drabbar Karlstad och Klarälven i maj 1916 i är den största översvämningen under 1900-talet som även kommer hastigt och utan förvarning. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppleverser av överrapportering vid sängkanten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nikita Sandström; Linnea Svensson; [2024]
  Nyckelord :Nurse; Bedside shift report; Patient; Patient experience; Sjuksköterska; Överrapportering vid sängkanten; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan skiftbyten inom vården har en viktig roll när det gäller överföring av information till nästkommande sjuksköterska. Inom hälso- och sjukvården finns olika rapporteringssätt, samtal mellan sjuksköterskor avskilt på en expedition och rapportering vid sängkanten hos patienten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Eriksson; Linnea Hamnebo; [2023-03-16]
  Nyckelord :Personcentrerad palliativ vård; Upplevelser; Sjuksköterskor; palliativ vård; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vård i livets slut är den sista delen inom palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Nyckelord :skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Sammanfattning : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. LÄS MER

 5. 5. Ärendehantering genom maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Daniel Bennheden; [2023]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; machine learning; case management; RPA; Random forest; Naïve Bayes; support vector machine; neural network; Artificiell Intelligens; maskinlärning; ärendehantering; RPA; Random forest; Naïve Bayes; support vector machine; neurala nätverk.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker hur artificiell intelligens kan användas för att automatisktkategorisera felanmälan som behandlas i ett ärendehanteringssystem genom att användamaskininlärning och tekniker som text mining. Studien utgår från Design Science ResearchMethodology och Peffers sex steg för designmetodologi som utöver design även berör kravställningoch utvärdering av funktion. LÄS MER