Sökning: "kasam innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden kasam innehållsanalys.

 1. 1. Upplevelser av att leva med HIV : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Björnsson; Sanna Held; [2023]
  Nyckelord :HIV; hälsa; KASAM; lidande; litteraturstudie; sjuksköterska; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att hiv-positiva personer upplever socialutsatthet och har gjort det sedan viruset uppmärksammades år 1983. Trots den effektiva behandling som idag finns upplever de fortfarande diskriminering från omgivningen. Detta leder till att många döljer sjukdomsbilden och upplever stark rädsla. LÄS MER

 2. 2. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 3. 3. "Mitt jobb är att inspirera och lära eleverna att hälsa är som ett livslångt lärande" : En kvalitativ studie om hur idrottslärare på högstadiet undervisar hälsofrämjande på idrott- och hälsalektionerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Texén; Mirjam Alvstrand; Joel Skibola; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; hälsofrämjande; högstadieelever; idrott; idrottslärare; undervisning;

  Sammanfattning : Skolan har idag ett ansvar som innebär att elevers hälsa ska stärkas eller bibehållas när det kommer till det psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. I ämnet idrott och hälsa på högstadiet ska lärarna undervisa hälsofrämjande enligt läroplanen och dessutom är det idrottslärarens uppgift att se till att eleverna lär sig hur de själva kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. En kartläggande litteraturstudie om att växa upp med minst en förälder med alkoholmissbruk.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Granberg; Olofsson Sandra; [2022]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; vuxna barn; påverkan; motståndskraft;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och belysa vuxna personers upplevelser av att växa uppmed minst en förälder med alkoholmissbruk. Vi har granskat sju internationella artiklar sombelyser upplevelser ur ett vuxet perspektiv. Vi har analyserat artiklarna med hjälp av enkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Att använda e-hälsoverktyg i behandlingsarbete : En kvalitativ studie som beskriver behandlares erfarenheter av välfärdsteknik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Linda Linnéa Bergman; [2022]
  Nyckelord :Welfare technology; Social workers; e-health tools; Addiction units; Välfärdsteknik; Behandlare; E-hälsoverktyg; Missbruks- och beroendevården;

  Sammanfattning : Ett folkhälsoarbete inriktas på hälsofrämjande- eller förebyggande insatser vilket kan ske på lokal nivå mot den enskilde individen. Missbruks- och beroendevården ansvarar för att ge stöd och behandling till personer som har ett missbruk eller beroende av ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER