Sökning: "kvalitativ läsbarhetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kvalitativ läsbarhetsanalys.

 1. 1. Försvårar förenklade texter i läromedel läsförståelsen? : En kvalitativ och kvantitativ läsbarhetsanalys av Diamantjaktens nivåanpassade läseböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :My Larshagen; [2022]
  Nyckelord :LIX; läsbarhetsindex; kvalitativ läsbarhetsanalys; ABC-klubben; Diamantjakten; Nivåanpassade läseböcker;

  Sammanfattning : En kvantitativ och kvalitativ läsbarhetsanalys av ABC-klubbens nivåanpassade läseböcker för årskurs 2. Boken för årskurs 2 heter Diamantjakten och finns i tre läsnivåer, På väg, 2A och 2B. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan två läroböcker avsedda för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gulalah Hoshyar Salam; Sangeeta Kerai; [2021]
  Nyckelord :Text; bild; samband mellan text och bild; läsförståelse och läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra två olika läromedel och hur sambandet mellan texten och bilden i dessa läromedel ser ut. Vidare ville vi se hur läromedlen lämpar sig för årskurs 1. Vår metod bestod av en kvalitativ textanalys samt läsbarhetsanalys. LÄS MER

 3. 3. Abstrakta begrepp i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Adan Guerra Hansson; Adam Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :abstrakt; begreppsutveckling; historiemedvetande; innehållsbegrepp; lärobok; läsbarhetsanalys; pseudobegrepp;

  Sammanfattning : Läroböcker används flitigt ute i skolorna som ett redskap för att utveckla elevernas kunskaper i olika ämnen. Samtidigt så ska alla lärare och ämnen ansvara för att utveckla elevernas språk med utgångspunkt i det språk som eleverna redan besitter samt utifrån deras erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. En lysande studie om läroböcker i fysik : En text- och bildanalys om det fysikaliska fenomenet ljus i två läroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Widén; Johan Björklund Reijnow; [2018]
  Nyckelord :Bild; fysik; läroböcker; ljus; text;

  Sammanfattning : I grundskolan förväntas elever tillägna sig kunskaper om naturvetenskapens begrepp, processer och teorier, för att förstå olika fysikaliska, biologiska och kemiska samband. Forskning visar att de naturorienterande ämnena har störst andel elever som inte uppnår kunskapskraven efter avslutad grundskola, vilket kan bero på att innehållet i läroböcker är otillräckligt i förhållande till aktuella styrdokument och forskning. LÄS MER

 5. 5. Världens krångligaste dokument? : En kvalitativ studie om läsbarheten hos två förvaltningar inom Eskilstuna kommun

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marcus Medin; [2018]
  Nyckelord :Eskilstuna kommun; myndighetsspråk; läsbarhet; läsbarhetsanalys; brukstextanalys; LIX-analys; Svarta listan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på om två dokument som är utformade av två olika förvaltningar inom Eskilstuna kommun var svårlästa eller inte. Förvaltningarna i fråga var Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. LÄS MER