Sökning: "kvalitativ undersökningsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kvalitativ undersökningsdesign.

 1. 1. Bemanningsföretagets påverkan på styrning av de anställda – en studie om Dagab inköp och logistik AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Johannesson; Hedvig Rönnberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Bemanningspersonal; Ekonomistyrning; Handlingsstyrning; Kulturstyrning; Kärna-periferi.;

  Sammanfattning : PROBLEM - Bemanningsföretagen har under de senaste decennierna ökat iDISKUSSION: både antal, storlek och betydelse. I takt med denna utveckling harmöjliga styrsvårigheter uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2. BLOCKCHAIN SOM RESURS INOM OFFENTLIG SEKTOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Janjic; Gentrit Hasanaj; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Möjligheter; Utmaningar; Digital transformation; Innovationer; Possibilities; Challenges; Innovations;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig inte längre på en världsledande position inom digital förvaltning: något man har som mål att vara. Studier om digital förvaltning har påvisat att Sverige var lägst placerade av de nordiska länderna när det kommer till användarvänlighet, transparens och säkra e-tjänster. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation kring marknadsföring av hållbara produkter : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eleonora Palmgren; Melanie Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Marketing; sustainability; sustainable products; internal communication; retail; Marknadsföring; hållbarhet; hållbara produkter; intern kommunikation; detaljhandel;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har åtskilliga detaljhandelsföretag lyft frågan kring miljöpåverkan och implementerat ett gediget hållbarhetsarbete innehållande strategier och mål att arbeta utefter. Många företag väljer att uppmuntra deras kunder till att köpa deras hållbara produkter med hjälp av grön marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Controllerns roll : En komparativ flerfallsstudie av controllerns roll inom offentlig samt privat sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Aweza Diliwi; Mariette Andersson; [2017]
  Nyckelord :Controller; management control; public sector; private sector; Controller; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Definitionen av en controllers roll och arbetsuppgifter är mycket diffus till följd av dess relativitet samt ständigt genomgående utveckling. Än idag är det svårt att generalisera en controllers arbetsuppgifter då det rör sig om en flukturerande yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Försvarsmaktens blivande officerare - den kritiskt granskande praktikern : En fallstudie om lärande vid den grundläggande officersutbildningen vid Militärhögskolan Karlberg

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Bernhard; [2017]
  Nyckelord :Learning; Education; Organizing; Workplace learning; Situated learning; Experiential learning; Ethnography; Military studies; Lärande; Utbildning; Organisering; Arbetsplatslärande; Situerat lärande; Erfarenhetslärande; Etnografi; Militära studier;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om den grundläggande officersutbildningens betydelse för kadetters lärande. Studien är en kvalitativ fallstudie där en explorativ ansats med en etnografisk undersökningsdesign har använts. LÄS MER