Sökning: "lvu tvångsomhändertagande barn"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden lvu tvångsomhändertagande barn.

 1. 1. Socialtjänsten "kidnappar" muslimska barn : En kvalitativ studie om hur spridningen av desinformation påverkar socialsekreterares arbete med barn och unga

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Hilda Aronsson; Jennifer Taneo Zander; [2023]
  Nyckelord :disinformation; social media; social services; forced custody; LVU; trust; social capital; vertical trust; desinformation; sociala medier; socialtjänst; tvångsomhändertagande; LVU; förtroende; socialt kapital; vertikalt förtroende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur desinformationskampanjen mot socialtjänsten har påverkat socialsekreterares arbete, framför allt i möten med klienter. Empiriskt material har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare inom området barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Grunden förändras men tvånget består? Om processramen och rättssäkerhet i mål om upphörande av vård enligt LVU 2 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Kryh; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn enligt LVU syftar till att skydda barn och unga mot allvarlig utsatthet. Ett tvångsomhändertagande är dock en ytterst ingripande åtgärd, varför det är viktigt att såväl beredandet som upphörandet av tvångsvården uppfyller krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Skakvåld i LVU-processen – En empirisk undersökning av förvaltningsdomstols hantering av misstänkt skakvåld efter HFD 2018 ref. 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alma Lövgren; [2022-01-28]
  Nyckelord :Skakvåld; Triaden; Shaken Baby Syndrome; Abusive Head Trauma; Tvångsvård; Brister i omsorgen; Bristande säkerhetsmedvetande; Fysisk misshandel; LVU;

  Sammanfattning : Länge ansågs den s.k. triaden av symptom – blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och hjärnpåverkan – självständigt eller i kombination med andra skador typiska för barnmisshandel bevisa skakvåld. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga möjligheter att förebygga tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU : Socialtjänstlagens regler

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Simon Engvall; Linda Löwinger; [2022]
  Nyckelord :Socialrätt; Socialtjänstlagen; SoL; LVU; Förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka möjligheter SoL ger kommunerna att genom förebyggande arbete undvika att ungdomar behöver tvångsomhändertas på grund av sitt eget beteende. Undersökningen har genomförts med en rättsdogmatisk metod där lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har studerats för att besvara uppsatsens syfte. LÄS MER

 5. 5. Alla barn eller bara våra barn? - En uppsats om Sveriges skyldigheter att skydda barn som har hemvist i ett annat EU-land

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Reidal; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; förvaltningsrätt; internationell privaträtt; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har granskat svenska myndigheters möjligheter att omedelbart tvångsomhänderta barn med hjälp av LVU. Detta har undersökts i relation till barn som har och inte har sin hemvist i Sverige samt i relation till barn vars hemvist inte kan fastställas. LÄS MER