Sökning: "matematikhinder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet matematikhinder.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Från identifiering till åtgärder. Hur matematiksvårigheter kan förstås och mötas inom ramen för speciallärares arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Jakobsson; Anna-Karin Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; matematikhinder; matematiklärande; orsaker; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hur elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förstås och åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. I studien används fokuserade gruppintervjuer och 14 speciallärare, specialpedagoger och lärare som arbetar med matematik inom det specialpedagogiska området har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Hinder i matematiklärande - tänkvärt för speciallärare : En intervjustudie om hinder i elevers matematiklärande ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofi Modin; Carina Qvillberg; [2016]
  Nyckelord :arbetsminne; extra anpassningar; matematikhinder; matematiklärande; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares erfarenheter av elevers hinder i matematiklärande. Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats med ett relationellt perspektiv och datainsamlingsmetoden är halvstrukturerade intervjuer med 14 lärare som undervisar i matematik i åk 3-6. LÄS MER