Sökning: "undantagsbestämmelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet undantagsbestämmelsen.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag - En analys av det senaste underlättandet för generationsskiften till närstående i ljuset av den historiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; generationsskiften; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generationsskiften i familjeägda företag är mycket viktiga för de inblandade parterna men kan vara problematiska. För att uppnå bästa möjliga utfall vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i god tid. Familjeföretag är ofta fåmansföretag och generationsskiften av dessa företag omfattas av 3:12-reglerna. LÄS MER

 3. 3. Undantagsbestämmelsen och betygssättning : En fokusgruppstudie främst med fokus på svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carina Alvåg; Helen Enberg; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik och betygssättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konkurrensbegränsande miljösamverkan : En analys av samverkan med miljöfrämjande ändamål och dess förhållande till artikel 101 FEUF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Kylvåg; [2018]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; miljö; konkurrensbegränsande samverkan;

  Sammanfattning : Unionen står idag inför en rad problem inom det miljöpolitiska området. Föroreningar, utsläpp och global uppvärmning är problem som måste utredas och lösas i syfte att säkra för framtida generationers fortlevnad. Det finns inget entydigt svar på hur dessa problem bäst bör lösas. LÄS MER

 5. 5. Undantagsbestämmelsen för elever med dyslexi : En intervjustudie av undantagsbestämmelsen ur olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Undantagsbestämmelsen; pysparagrafen; betyg; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; normalitet; avvikelse;

  Sammanfattning : I skollagen (2010:800) framgår att lärare med stöd av undantagsbestämmelsen vid betygsättning kan undanta enstaka kunskapskrav om en elev har en funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl som är bestående och som direkt utgör ett hinder att nå kunskapskravet. Syftet med studien är att undersöka hur undantagsbestämmelsen ter sig för elever med dyslexi utifrån perspektiven elev, lärare och rektor. LÄS MER