Sökning: "nyckelord: tonåringar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nyckelord: tonåringar.

 1. 1. Skolsköterskors förebyggande arbete med elever i åldrarna 10- 15 år som deltar i fastan under Ramadan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Hammarstrand; Rebecca Haraldsson; [2019-11-27]
  Nyckelord :Fasta; Förebyggande arbete; Ohälsa; Ramadan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Background: More and more children and adolescents in Sweden participate in Ramadan,one of Islam’s biggest yearly celebrations. In Sweden pupils are bound to school participationbut they also have religious freedom by law. According to research, fasting can have anegative effect on pupils’ health and school performance. LÄS MER

 2. 2. Höras i media? Leg, tack! En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Karlén; Lovisa Olsson; Shadi Rostamzadeh; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThis study is a media analysis of the representation of adolescents in Swedish news media, undertaken during the spring 2017.Theories about diversity and representation state that the media should reflect different groups of the society. As one of these groups young people have a right to be represented in the media. LÄS MER

 3. 3. Att vara attraktiv och handlingskraftig : En kvalitativ studie om självpresentation och identitetsskapande i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Oskar Svensson; [2016]
  Nyckelord :Identitet; självpresentation; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i sociala medier men också hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor. För att uppfylla detta syfte så har fyra frågeställningar preciserats: Hur presenterar sig unga vuxna i sociala medier, det vill säga vad är viktigt att tänka på då de ska publicera inlägg eller bilder? Hur påverkas unga vuxnas syn på sig själva och på andra människor av sociala medier? Hur ser gränsen mellan den främre och bakre regionen ut för unga vuxna vid användning av sociala medier? Finns det någon skillnad på hur unga vuxna agerar nu, i förhållande till när de var tonåringar, på sociala medier? Det teoretiska perspektivet har varit litteratur kopplad till det dramaturgiska perspektivet, begreppen identitet, social responsivitet, den generaliserande andre, spegeljaget samt självkänsla. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation mellan barn och sjuksköterskor : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Filippa Dessner; Simon Prieto; [2015]
  Nyckelord :Barn; Tonåringar; Kommunikation; Sjuksköterska; Sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundNär en människa söker vård hamnar vederbörande i ett beroendeläge och på så sätt även i ett underläge gentemot sjuksköterskan. Ett barn som söker vård hamnar i ett dubbelt underläge till sjuksköterskan då denne både är en vuxen människa och har en profession som barnet är i beroendeställning till. LÄS MER

 5. 5. Unga vanor sätter spår - En kvalitativ undersökning om varför tonåringar dricker alkohol

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Loretta Gianelli; [2014]
  Nyckelord :alkohol; grupptryck; kompisar; nyckelord: tonåringar; föräldrar; alkoholkonsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemformulering/bakgrund – I detta arbete har jag undersökt varför tonåringar 15-17 år dricker alkohol. Tidigare studier visar att grupptryck och föräldrar har stor betydelse för tonåringar som dricker alkohol och att ju tidigare ungdomar börjar dricka alkohol desto större risk är att de tar skador eller hamnar i alkoholmissbruk. LÄS MER