Sökning: "om erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 15443 uppsatser innehållade orden om erfarenheter.

 1. 1. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisning inom naturvetenskapliga lärområden En aktionsforskning om spontana undervisningstillfällen på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Roding; Cecilia Roos; [2024-02-29]
  Nyckelord :naturvetenskap; pedagoger; spontanitet; förskolegården; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att när det är tid för utevistelse på förskolegården samlas vanligen pedagogerna på ett ställe och samtalar med varandra. Problematiken med samtalen är att pedagogerna inte uppmärksammar och tar tillvara på spontant uppkomna undervisningstillfällen inom naturvetenskapliga lärområden, barns intresse försummas och de kommer inte vidare i sin utveckling. LÄS MER

 3. 3. “Det kan inte bara hända i en, det måste hända i alla” En studie om hur kunskaper om AKK kan utvecklas genom kollegiala samtal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elin Harpe; Ann Ödling; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; praktikarkitektur; kollegiala samtal; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; tyst kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kollegiala samtal stärka och utveckla arbetslagets kunskap och medvetenhet kring användandet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. Som förskollärarastudenter, baserat på de erfarenheter som vi gjort i våra yrkesverksamma liv och genom vår utbildning, ser vi detta som ett viktigt utvecklingsområde för förskolan, då kommunikativa färdigheter är grunden för alla barns möjlighet att delta i såväl sociala gemenskaper, som i lek och demokratiska processer. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattningar om fenomenet dans i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Josefina Eriksson; Josefin Wiklund; Gabriella Arvidsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Dans; förskola; förskollärare; fenomenografi; fenomen; uppfattningar; variation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad några noga utvalda förskollärare har för uppfattningar om fenomenet dans i förskolans verksamhet samt om dansens plats i verksamheten utifrån förskollärarnas tidigare erfarenheter. Studien är viktig för förskollärarens profession utifrån forskning som poängterar att barns lärande genom dans stärks på flera olika sätt (Lutz & Kuhlman, 2000; Moerman, 2016; Lobo & Winsler, 2008; Matthews m. LÄS MER

 5. 5. Rasprofilerad? - En kvalitativ studie om svarta mäns upplevelser av interaktionen med polis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fatima Koné; [2024-02-28]
  Nyckelord :polis; rasism; rasprofilering; stigma; stämpling; svarta män;

  Sammanfattning : Svarta män anses vara prototypen för att vara potentiella gärningsmän och riskerar därför att dagligen utsättas för rasprofilering av polisen. Polisen nekar till att de ägnar sig åt rasprofilering och då Sverige sedan länge avskaffat begreppet ras blir problemet vidare svårt att åtgärda. LÄS MER