Sökning: "patienter i livets slut"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden patienter i livets slut.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av svårlindrad cancersmärta vid sjukdom och i palliativ vård : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Vestin; [2022]
  Nyckelord :cancer pain; end of life; nurses experiences; qualitative; cancersmärta; livets slut; sjuksköterskors upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad smärta är något som uppstår vid svår cancersjukdom, vilket leder till en begräsning hos patienterna. I dessa fall är det viktigt som sjuksköterska att noga analysera smärtan och administrera bästa möjliga smärtlindring, då det ska leda till en god död och patienten ska slippa lidande. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar existentiellt välbefinnande hos patienter som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Dahlgren; Matilda Sivsdotter; [2022]
  Nyckelord :Existential well-being; literature review; nursing care; palliative care; patients’ experience; Existentiellt välbefinnande; litteraturöversikt; omvårdnad; palliativ vård; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Den existentiella dimensionen av omvårdnad kan uppfattas som svår att både definiera, studera och utöva. I den palliativa vården, när livets slut blir en realitet, är de existentiella frågorna mer aktuella än någonsin och sjuksköterskan har en viktig roll i att bemöta de behov som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i livets slut : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Bjursell; Maja Mahnic; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nurse; Nurses experience; Terminal care; Patient; Kommunikation; Sjuksköterska; Sjuksköterskors upplevelse; Vård i livet slut; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i livets slut innebär att främja välbefinnande och lindra lidande för patienten den sista tiden i livet. För att skapa bästa förutsättningar för palliativ vård är kommunikation nyckeln som skapar relationer mellan sjuksköterska, patient, närstående och vårdteam. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i livets slutskede : En beskrivning av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Rollert; Jesper Cedervång; [2022]
  Nyckelord :communication; emotional impact; experience; general literary review; nurses; allmän litteraturöversikt; emotionell påverkan; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter och närstående upplever ofta rädsla och oro till den kommande döden. De söker därför många gånger efter någon som kan hjälpa och följa patienterna i vårdprocessen. Patienterna upplever att sjuksköterskorna inte har den tid som patienterna önskar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Mahr; Nicole Kakarnakis Pagonis; [2022]
  Nyckelord :Terminal care; Nurses; Hospital units; Experience; Vård i livets slutskede; Sjuksköterskor; Slutenvård; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som den vård som ges i slutskedet av patientens liv. Målet med den palliativa vården är att lindra lidande och främja välbefinnande. LÄS MER