Sökning: "property ownership"

Visar resultat 31 - 35 av 260 uppsatser innehållade orden property ownership.

 1. 31. Expropriationsärenden i domstol : En studie av ersättningsmål 2006 – 2020

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emilia Dahlén; Martina Maxstad; [2021]
  Nyckelord :expropriation; compensation; real estate law; soil access; expropriation; ersättningsmål; fastighetsrätt; markåtkomst;

  Sammanfattning : Expropriation är ett betydelsefullt verktyg för att lösa markåtkomstfrågan i syfte att tillgodose samhällsutveckling på allmän nivå. Bestämmelserna kring åtgärden återfinns i expropriationslagen (1972:719), ExL. LÄS MER

 2. 32. Ägarlägenheter i svensk lagstiftning - en jämförelse med bostadsrätter i vissa centrala frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Viktoria Hållén; [2021]
  Nyckelord :law; business; real estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Owner-occupied flats are today an unusual form of housing on the Swedish housing market, and have not yet been built to a particularly large extent. The form of housing was introduced into Swedish legislation in 2009, which may be one of the reasons why it has not yet had time to establish itself in the society. LÄS MER

 3. 33. Bearbetning och Verarbeitung – en komparativ studie av två originära fång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Norrman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; komparativ rätt; civilrätt; specifikation; bearbetning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande examensarbete undersöker den sakrättsliga regleringen av specifikation i svensk respektive tysk rätt utifrån två distinkta typfall. Syftet med studien är dels att öka kunskapen om specifikation som rättsligt fenomen, dels att underlätta en utveckling av den svenska rätten genom att undersöka förutsättningarna för en transplantation från den tyska rättens Verarbeitung-institutet. LÄS MER

 4. 34. Intersection between the Right to Data Portability within the GDPR and the Sui Generis Database Right - Do the two rights interfere with the free flow of data generated from connected devices?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jyoti Gogia; [2021]
  Nyckelord :Right to data portability; portability right; sui generis database right; database directive; general data protection regulation; ownership of data; connected devices; big data; property rights in data; digital single market; data economy; internet of things; machine learning; artificial intelligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The internet has brought about vast knowledge in the form of “data” to the 21st century. As a part of its digital single market strategy, the European commission has sought to develop a European data economy and consequently the regulation and allocation of data is becoming increasingly important. LÄS MER

 5. 35. Kapitalstruktur hos svenska fastighetsbolag : En undersökning av vilka faktorer som påverkar val och möjligheter av skuldfinansiering för svenska fastighetsbolag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Viktor Edlund; [2021]
  Nyckelord :Capital Structure; Market Financing; Interest-bearing Debt; Real Estate Market; Real Estate Portfolio; Bonds; Certificate of deposit; Kapitalstruktur; Marknadsfinansiering; Räntebärande skulder; Fastighetsmarknaden; Fastighetsbestånd; Obligationer; Företagscertifikat;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen hos svenska fastighetsbolag har sedan finanskrisen år 2007–2008 förändrats avsevärt. Framför allt genom en ökad mängd marknadsfinansiering i form av obligations- och certifikatslån men även genom hybridkapital såsom D- och preferensaktier. LÄS MER