Sökning: "ritual theory"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden ritual theory.

 1. 1. Får- och byggnadskroppsdelar : Handlingar och spatiala relationer kring byggnadsdeponeringar på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Öland; Iron Age; Ritual Deposits; Sheep; bodies; body parts; foundation; sacrifice; action-theory ; Öland; Järnålder; ritual; deponering; får; ovis aries; kroppar; kroppsdelar; byggnad; offer; handlingsteori;

  Sammanfattning : Får- och byggnadskroppsdelar - Handlingar och spatiala relationer kring byggnadsdeponeringar av får på Öland. Sheep and building body parts - Actions and spatial relations regarding buildingdeposits of sheep on Öland. Abstract This essay studies ten Ölandic examples of sheep bodies or sheep body parts deposited in Iron Agebuildings. LÄS MER

 2. 2. Häxor på nätet : En kvalitativ innehållsanalys av occulture i Witchtubers beskrivningar av rituell praktik och uppvisande av objekt i anslutning till högtiden Samhain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Nyberget; [2021]
  Nyckelord :Wicca; Content analysis; Youtube; Ritual; Witch; Samhain; Occulture; Witchtubers; Neo-Paganism.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to concisely present an overview of the Pagan ritual practice before the Christianization of Ireland and the United Kingdom, which enables tracking down the connection and relationship between them and three American and British, Wiccan Youtube-creators nicknamed Witchtubers. Witchtuber’s description of Samhain and objects visible in chosen videos are analyzed from Christopher Partridge’s theory of Occulture along with the parameters of acceptance, harmonization and the centralization of Goddess-worship concluded by previous studies. LÄS MER

 3. 3. Någon som ser dig : en kvalitativ intervjustudie om skånska journalisters syn på lokaljournalistikens värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Otto Johansson; Alfred Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Local journalism; community journalism; journalistic ideals; journalistic values; participatory journalism; ritual perspectives on communication; ritual views on journalism; media convergence; agenda setting-theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Local and community journalism in Sweden has for the past decades been in an evident decline with great economical losses being reported year after year. This brings the question of the actual value produced by this kind of journalism. LÄS MER

 4. 4. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER

 5. 5. Klappa händerna när du är riktigt glad? : Applåden som ritual under den klassiska konserten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Oskar Ankarloo; [2020]
  Nyckelord :Applause; classical music; concert; ritual theory; hand down; field; habitus; cultural capital; Bourdieu; Applåd; klassisk musik; konsert; ritualteori; tradering; fält; habitus; kulturellt kapital; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att bidra till en djupare förståelse för hur applåden fungerar som en ritual under den klassiska konserten samt hur praxis kring den traderas, då den klassiska konsertens ritualer och normer kan kännas underliga och avskräckande för den som aldrig närvarat vid en sådan. Med en kvalitativ intervjumetod har två informanter frågats om deras upplevelser och tankar kring applåder och den klassiska konserten. LÄS MER