Sökning: "roller rollkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden roller rollkonflikt.

 1. 1. Roller och klientrelationer inom komplementärmedicin och nyandlighet : En kvalitativ studie om praktikers utmaningar, strategier och förhållningssätt i och utanför sin praktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Premin Beatrice Björk; [2018]
  Nyckelord :Roles; role conflict; emotion work; feeling rules; rules of expression; containing; boundaries.; Roller; rollkonflikt; emotionellt arbete; känslo- och uttrycksregler; härbärgering; gränser.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om den växande gruppen utövare (s.k. sessionsgivare) inom komplementärmedicin och nyandlighet. Studiens syfte är att undersöka huruvida de uppfattar sig som varande i en yrkesroll, hur de förhåller sig till denna samt deras förhållningssätt gentemot klienter, i och utanför sin praktik. LÄS MER

 2. 2. "Jag ska ju hitta en balans i det" : - En kvalitativ studie om mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Joar Wennberg; Linda Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :chefer; gränslöst arbete; förväntningar; rollkonflikt; strategier; roller; segmentering; integrering;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. För att undersöka detta utgår vi från frågeställningarna: Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig själva? Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? Studiens vetenskapliga utgångspunkter grundar sig i konstruktionistisk ontologi och hermeneutisk epistemologi. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefens rollkonflikt - En studie om ekonomistyrningens och utvärderingens påverkan på mellanchefens prioritering av roller vid en planerad organisatorisk förändring.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ellinor Larsson; Josefine Sangré; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Balanseringen mellan arbete och privatliv - Hur påverkas individens upplevda hälsa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zandra Westergren; Karin Bergman; [2015-03-16]
  Nyckelord :rollkonflikt; gränsdragningsstrategi; flexibilitet genom förtroende; balansering; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som arbetar med strategisk och operativ Human Resources (HR) i globala företag balanserar kraven mellan arbete och privatliv samt hur denna balansering påverkar individens upplevda hälsa.Teori/Tidigare forskning: Flexibilitet genom förtroende innebär det reglerande av arbete som nu allt oftare överlämnas till individen som själv får bestämma över sitt arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). LÄS MER

 5. 5. Den smarta telefonens slav - En studie av HR-konsulters upplevelse och hantering av gränslöst arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sandra Malmberg; [2014-09-30]
  Nyckelord :det nya arbetslivet; flexibilitet; gränslöshet; konsult; sociala roller;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att få en djupare förståelse av hur gränslöst arbete upplevs och hanteras av individer som arbetar som konsulter. Det centrala i studien är att studera de krav gränslöst arbete medför och hur flexibiliteten upplevs och hanteras, ur ett individperspektiv. LÄS MER