Sökning: "roller rollkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden roller rollkonflikt.

 1. 1. Roller och klientrelationer inom komplementärmedicin och nyandlighet : En kvalitativ studie om praktikers utmaningar, strategier och förhållningssätt i och utanför sin praktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Premin Beatrice Björk; [2018]
  Nyckelord :Roles; role conflict; emotion work; feeling rules; rules of expression; containing; boundaries.; Roller; rollkonflikt; emotionellt arbete; känslo- och uttrycksregler; härbärgering; gränser.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om den växande gruppen utövare (s.k. sessionsgivare) inom komplementärmedicin och nyandlighet. Studiens syfte är att undersöka huruvida de uppfattar sig som varande i en yrkesroll, hur de förhåller sig till denna samt deras förhållningssätt gentemot klienter, i och utanför sin praktik. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefens rollkonflikt - En studie om ekonomistyrningens och utvärderingens påverkan på mellanchefens prioritering av roller vid en planerad organisatorisk förändring.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ellinor Larsson; Josefine Sangré; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Balanseringen mellan arbete och privatliv - Hur påverkas individens upplevda hälsa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zandra Westergren; Karin Bergman; [2015-03-16]
  Nyckelord :rollkonflikt; gränsdragningsstrategi; flexibilitet genom förtroende; balansering; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som arbetar med strategisk och operativ Human Resources (HR) i globala företag balanserar kraven mellan arbete och privatliv samt hur denna balansering påverkar individens upplevda hälsa.Teori/Tidigare forskning: Flexibilitet genom förtroende innebär det reglerande av arbete som nu allt oftare överlämnas till individen som själv får bestämma över sitt arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). LÄS MER

 4. 4. Den smarta telefonens slav - En studie av HR-konsulters upplevelse och hantering av gränslöst arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sandra Malmberg; [2014-09-30]
  Nyckelord :det nya arbetslivet; flexibilitet; gränslöshet; konsult; sociala roller;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att få en djupare förståelse av hur gränslöst arbete upplevs och hanteras av individer som arbetar som konsulter. Det centrala i studien är att studera de krav gränslöst arbete medför och hur flexibiliteten upplevs och hanteras, ur ett individperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Högskolestudenters senareläggning av familjebildning : "Kvinnliga högskolestudenters tankar kring familjebildning"

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emily Kankaanpää Fagerlund; [2014]
  Nyckelord :Unga; studenter; individualiserade; kvinnor; familjebildning; barnafödande; attityder; fertilitet; utbildning; karriär; roller; rollkonflikt; kapital; kvalitativ; intervju;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar unga kvinnor i Stockholm som befinner sig i pågåendet av sin högskoleutbildning och som senarelägger sitt barnafödande. Syftet är att belysa unga kvinnliga högskolestudenters tankar och attityder kring senareläggningen av familjebildning. LÄS MER