Sökning: "roller rollkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden roller rollkonflikt.

 1. 1. Det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt : En studie om socialarbetares upplevelser av rollkonflikt och makt i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ida Fahlvik; Siri Simonsson Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Authority role; helping role; role conflict. power; control; help; pastoral power; caring power.; Myndighetsroll; hjälparroll; rollkonflikt; makt; kontroll; hjälp; pastoralmakt; hjälpande makt.;

  Sammanfattning : Som socialarbetare behöver man både kunna hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt hjärta. Att drivas av viljan att hjälpa samtidigt som lagar och regler styr stora delar av arbetet kan skapa konflikter i yrkesrollen. Denna uppsats lyfter de splittrade rollerna. LÄS MER

 2. 2. Roller och klientrelationer inom komplementärmedicin och nyandlighet : En kvalitativ studie om praktikers utmaningar, strategier och förhållningssätt i och utanför sin praktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Premin Beatrice Björk; [2018]
  Nyckelord :Roles; role conflict; emotion work; feeling rules; rules of expression; containing; boundaries.; Roller; rollkonflikt; emotionellt arbete; känslo- och uttrycksregler; härbärgering; gränser.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om den växande gruppen utövare (s.k. sessionsgivare) inom komplementärmedicin och nyandlighet. Studiens syfte är att undersöka huruvida de uppfattar sig som varande i en yrkesroll, hur de förhåller sig till denna samt deras förhållningssätt gentemot klienter, i och utanför sin praktik. LÄS MER

 3. 3. "Jag ska ju hitta en balans i det" : - En kvalitativ studie om mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Joar Wennberg; Linda Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :chefer; gränslöst arbete; förväntningar; rollkonflikt; strategier; roller; segmentering; integrering;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. För att undersöka detta utgår vi från frågeställningarna: Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig själva? Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? Studiens vetenskapliga utgångspunkter grundar sig i konstruktionistisk ontologi och hermeneutisk epistemologi. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefens rollkonflikt - En studie om ekonomistyrningens och utvärderingens påverkan på mellanchefens prioritering av roller vid en planerad organisatorisk förändring.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ellinor Larsson; Josefine Sangré; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Balanseringen mellan arbete och privatliv - Hur påverkas individens upplevda hälsa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zandra Westergren; Karin Bergman; [2015-03-16]
  Nyckelord :rollkonflikt; gränsdragningsstrategi; flexibilitet genom förtroende; balansering; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som arbetar med strategisk och operativ Human Resources (HR) i globala företag balanserar kraven mellan arbete och privatliv samt hur denna balansering påverkar individens upplevda hälsa.Teori/Tidigare forskning: Flexibilitet genom förtroende innebär det reglerande av arbete som nu allt oftare överlämnas till individen som själv får bestämma över sitt arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). LÄS MER