Sökning: "skördad biomassa"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skördad biomassa.

 1. 1. Nitrogen Uptake by Vegetation in the Wakkerstroom Wetland, South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emma Dufbäck; [2019]
  Nyckelord :nitrogen uptake; NPP; wetland; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; remote sensing; Phragmites australis; Typha capensis; South Africa; kväveupptag; NPP; våtmark; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; fjärranalys; Phragmites australis; Typha capensis; Sydafrika;

  Sammanfattning : The lack of proper wastewater treatment inhibits the social and economic development in many communities. The South African town Wakkerstroom is an example where wastewater is first treated before it is released. LÄS MER

 2. 2. The possibility of an increased utilization of harvested biomass in Östergötland: Optimization and analysis of flows

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Karlsson; Sandra Widen; [2018]
  Nyckelord :Biomassa; optimering; skördad biomassa; bioenergi; förbränningsstationer; matematisk modell; grot; stubb; anläggningslokalisering; skog; skogsbruk; värmeverk; kondenskraftverk; logistik; energiutvinning.;

  Sammanfattning : I studien har resurstillgången i form av biomassa inom Östergötland kartlagts för att undersöka om det finns en potentiell möjlighet för ett ökat tillvaratagande av skördad biomassa från skogsbruket. Det har även undersökts om ett tillvaratagande av biomassa för en ökad energiutvinning är ekonomiskt hållbart i förhållande till de rörliga transportkostnader som medförs. LÄS MER

 3. 3. Weed suppressive ability of crop mixtures

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Anna Pers Berglund; [2016]
  Nyckelord :Elytrigia repens L. Desv. ex Nevski; intercropping; LAI; LAI-2200C Plant Canopy Analyzer; leaf area index; pea; spring barley; weed; weed tolerance;

  Sammanfattning : In order to assess the weed suppressive ability of a pea/barley crop mixture and the component crops in sole cropping, a controlled outdoor experiment was performed at The Swedish University of Agricultural Sciences, Ultuna, Sweden, in the summer of 2015. A substitutive completely randomized experimental design was used with seven treatments and six replicates. LÄS MER

 4. 4. Effekter av ”Rätt Metod Slutavverkning” och markförhållanden på skördad mängd GROT

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sara Jansson ; Frida Vesterlund; [2014]
  Nyckelord :körskador; markpåverkan; drivningsteknik; produktivitet; biomassa; skogsbränsle; avverkningsrester; grenar och toppar;

  Sammanfattning : Ökade uttag av avverkningsrester som grenar och toppar (GROT) och markskonande åtgärder vid drivning är ett aktuellt ämne i dagens skogsverige. Stora Enso har utformat drivningskonceptet RMSA (Rätt Metod Slutavverkning), vars syfte framförallt består i att med en bra planering och ett gemensamt arbetssätt minimera markskador och få, generellt sett, ett högre uttag av GROT. LÄS MER