Sökning: "släkt tal"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden släkt tal.

 1. 1. Böndernas märken. Bruket av bomärken i blekingska Väby 1677–1837

  L2-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Asger Wienberg; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Blekinge; bomärken; initialer; allmoge; bönder; skiften; gård; läskunnighet; släkt; identitet; kultur; 1600-talet; 1700-talet; 1800-talet; tidigmodern tid; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar bruket av bomärken i byn Väby i Blekinge från sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. Relativt få källor erbjuder direkta inblickar i den svenska allmogens kultur och identitet under äldre tider och stora delar av det bevarade källmaterialet är författade av ämbetsmän tillhörande överheten. LÄS MER

 2. 2. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 3. 3. "Yes, we can!" : En studie av retoriken i Barack Obamas tal med särskild tonvikt på topos "personlig bakgrund"

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Kvarnbrant; [2011]
  Nyckelord :Retorik; Barack Obama; Ethos; Topoi;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att genom en analys av tre tal undersöka på vilket sätt USA:s president Barack Obama använder sig av berättelser om sin familj och sin bakgrund i sina tal för att försöka stärka sitt ethos. Uppsatsen har tre huvudsakliga frågeställningar: När i talen pratar Obama om sin familj och bakgrund? Vad i dessa berättelser kan höja Obamas ethos och skapa förtroende för honom? Vilka retoriska grepp använder Obama för att försöka få så många som möjligt att känna att de har något gemensamt med honom?   Det material som analyseras i uppsatsen är tre tal framförda av Barack Obama. LÄS MER

 4. 4. Att vara förmyndare : En studie om förmyndarskap i Trosa kommun 1875 - 1891

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Jacek Salo; [2010]
  Nyckelord :Förmyndare; omyndig; genus; rätt; ekonomi; Trosa stadsförsamling; 1800-tal.;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka förmyndarskap i Trosa stadsförsamling på slutet av 1800-talet. Det material som använts för att uppnå detta syfte består av förmyndarskapsprotokoll från Trosa rådstugerätt och magistrat mellan 1875-1891, samt förmyndarskapsförteckningar för samma period. LÄS MER

 5. 5. Bland kulturer : En studie om andra generationen invandrares kulturtillhörighetskriser och dess betydelse för deras identitetsskapande processer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Albulena Mustafa; [2008]
  Nyckelord :Kulturtillhörighetskriser; andra generationens invandrare; identitet; kultur; etnicitet;

  Sammanfattning : Syfte med studien har varit att belysa andra generationens invandrares föreställningar om och eventuella erfarenheter av kulturtillhörighetskriser samt vilken betydelse de tillmäter dessa kulturtillhörighetskriser i förhållande till deras identitetsskapande processer. Studien bygger på tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar som fyllt 18år. LÄS MER