Sökning: "sociologiska teorier begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden sociologiska teorier begrepp.

 1. 1. ”We often see our identities as fixed; we see shyness as something we are stuck with for life. This isn’t true” : En kvalitativ innehållsanalys av moderna självhjälpsböckers framställning av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Rundlöf; [2023]
  Nyckelord :Blyghet; självhjälpslitteratur; modernitet; identitet; individualisering;

  Sammanfattning : Blyghet är ett fenomen som genom tiderna tillskrivits ett flertal olika definitioner och betydelser, och har behandlats utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. Utifrån ett samhällsperspektiv tycks blyghet, framför allt i västerländska kulturer, betraktas som avvikande i negativ bemärkelse. LÄS MER

 2. 2. "Det här är sista chansen vi får att undervisa dem i ämnet innan de försvinner ut i vuxenlivet" : En kvalitativ observationsstudie av en gymnasieskolas sexualundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tiffany Lindén; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Sex education; discourse; emotion sociology; gender socialization; students; heteronormativity.; Sexualundervisning; diskurs; emotionssociologi; könssocialisation; studenter; heteronormativitet.;

  Sammanfattning : Abstract This study is based on a qualitative observational study of sex education. The observations were carried out in four classes in a high school year 1 in southwest Sweden. The purpose was to create an understanding of how society's discourse on relationships, consent and sexuality is expressed among students. LÄS MER

 3. 3. Med Employer Branding som verktyg : En intervjustudie om hur företag arbetar med Employer Branding som verktyg för rekrytering och styrning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miro Kordnejad; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Recruitment;

  Sammanfattning : Många företag arbetar uttalat med Employer Branding, men med olika syften. Två vanligt förekommande ambitioner är att attrahera ny kompetens och arbeta med företagets värderingar. Men vad företag som arbetar med Employer Branding med samma målsättning har gemensamt, saknas det idag kunskap om. LÄS MER

 4. 4. "Ingen har sagt till killarna att 'du måste ändra på dig'” : En kvalitativ intervjustudie av hur fritidsledare upplever och bemöter maskulinitetsuttryck på fritidsgårdar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Johansson; Robin Edberg Wiksander; [2022]
  Nyckelord :Fritidsgård; Fritidsledare; Genus; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Homosocialitet; Egenskapernas dikotomi; Relationskapital; Könsroller; Könsnormer;

  Sammanfattning : De svenska fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för många ungdomar. De möjliggör en social och aktiv fritid där ungdomarna under kontrollerade former själva får planera sin egen tid utan krav på vare sig prestation eller aktivt deltagande. LÄS MER

 5. 5. "Jag finns inte alltid" : En kvalitativ studie om kvinnor i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Janving; Emelie Flood; [2022]
  Nyckelord :Mansdominerad bransch; byggbransch; fördomar; könsroller; arbete; kvinna; dominansstrukturer;

  Sammanfattning : Byggbranschen har länge präglats av en mansdominans men har de senaste decenniet  omfattats av allt fler kvinnor. Trots fler kvinnor i branschen är den fortfarande starkt dominerad av män vilket framgår i intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. LÄS MER