Sökning: "språkliga koder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden språkliga koder.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av tvärkulturell kommunikation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Andersson; Emilia Lindh Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Kommunikation; sjuksköterskans perspektiv; sjuksköterskans upplevelser; språkbarriärer; tvärkulturell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migranter till Sverige har ökat markant de senaste årtionden, vilket leder till attsjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med olika kulturella bakgrunder som därmedhar olika språkkunskaper. När språket blir ett hinder i kommunikationen påverkas omvårdnadenoch avsaknaden av ett gemensamt språk leder till barriärer, både språkligt och kulturellt, mellanpatient och sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Barns flerspråkighet och språkutveckling i svenska förskolor : Children´s multilingualism and language development in Swedish preschools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Jerre; Nada Salameh; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att granska hur pedagogerna från två olika förskolor i Malmö Stad arbetar, där det finns flerspråkiga barn och vuxna i verksamheten. Undersökningen har utförts med hjälp av intervjuer med förskolepersonalen, som förklarar hur vardagen ser ut i förskolan samt hur pedagogerna väljer att lägga upp sitt arbetssätt kring flerspråkighet och språkutveckling i deras undervisning. LÄS MER

 3. 3. SPRÅKLIGA OCH KULTURELLA BARRIÄRER INOM VÅRDEN - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Nettah; Iman Mohammed; [2020-06-17]
  Nyckelord :Språkbarriärer; kommunikation; sjuksköterskans perspektiv; sjuksköterskans erfarenheter och vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen har gjort att vården omfattas av patienter med differerandespråkkunskaper. Sjuksköterskan ska enligt lagen erbjuda lika vård trots omständigheterna. LÄS MER

 4. 4. Hur talar vi om barnen? : En kvalitativ analys av myndigheters subjektifiering av våldsutsatta barn och deras föräldrar i en historisk kontext

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Berggren; Paulina Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ analys; Foucault; makt; barnmisshandel; subjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur våldsutsatta barn och deras föräldrar subjektifieras eller objektifieras i myndigheters policydokument och utredningar i en historisk kontext. Detta görs med en kvalitativ analysmetod med både induktiv och deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Varken hackat eller malet : En analys av ett läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefine Dahl; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Gymnasienivå; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. LÄS MER