Sökning: "teorier om lekar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden teorier om lekar.

 1. 1. Barns fria lek : med fokus på kommunikationens olika uttryckssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Ringdahl Bohlin; Lisa Lundblad; [2021]
  Nyckelord :fria leken i förskolan; barns fria lek och barns kommunikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur barn kommunicerar med varandra i den fria leken. Studiens syfte är undersöka hur förskollärare upplever barns fria lek och hur viktig de anser att kommunikationen är för barns utveckling och lärande. Syftet med undersökningen är också att studera hur barnen kommunicerar med varandra i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. Förskolans kamratkulturer : En studie av barns skyddande av lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hezha Barzinc; Andrijana Stevanovic; [2020]
  Nyckelord :Kamratkulturer; tillträdesstrategier; interaktionsutrymme; lek;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och förhållningssätt till, barns skyddande av sina lekar och till barns strategier för att få tillträde till lekar. Grunden till studien är Corsaros teorier om barndomssociologi. LÄS MER

 3. 3. "Fröken säger att alla får vara med!" : En studie om barns tillträdesstrategier i pågående lekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emelie Berntsson; Lovisa Blom; [2020]
  Nyckelord :Lek; förskolan; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolan är lek en stor del av barnens sociala liv och det blir viktigt för barnen att kunna tolka varandras leksignaler. William A. Corsaro utformade begreppet tillträdesstrategier. Dessa strategier använder barn som verktyg för att ta sig in i en pågående lek. LÄS MER

 4. 4. ”Den måste vara cool annars blir den tjejig” : – en studie om hur förskolebarn konstruerar maskulinitet och femininitet i den fria leken.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Assal Zayer; [2019]
  Nyckelord :barn; femininitet; förskola; genus; lek; maskulinitet; normer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur barns fria lek inomhus konstruerar maskulinitet och femininitet, vilka normer i relation till maskulinitet och femininitet som konstrueras och hur dessa framkommer i leken. Studien är av en kvalitativ karaktär och studiens teoretiska perspektiv grundar sig i det socialkonstruktionistiska perspektivet samt teorier om maskulinitet och femininitet. LÄS MER

 5. 5. "Vi måste exkludera för att inkludera" : En kvalitativ studie kring åtta fritidslärares perspektiv på sitt arbete med nyanlända elever i fritidshem

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bernadeen Fernando; Deniz Atik; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; nyanländ elev; förberedelseklass; inkludering; exkludering; kommunikation; samverkan; sociokulturellt perspektiv; interkulturellt perspektiv; kvalitativ metod; intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra fritidslärarares arbete med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. I vår studie har vi utgått ifrån kvalitativa studier i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skedde på två olika skolor i samma kommun med åtta fritidslärare. LÄS MER