Sökning: "teoriprövande realism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden teoriprövande realism.

 1. 1. Offensiv realism i Sydkinesiska havet : En teoriprövande studie om Kinas agerande i regionen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Skagne; [2018]
  Nyckelord :Offensiv realism; Sydkinesiska havet; Kina; Supermakt; Hegemoni;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine to what extent China acts as a superpower in the South China Sea. In order to accomplish the purpose of the study the International relations theory Offensive realism has been applied. The thesis is a case study, with the premiss to test Offensive realism on the selected case. LÄS MER

 2. 2. Fruktan eller Grupptryck: En komparativ teoriprövande fallstudie om klimatpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Bartel; [2018]
  Nyckelord :Klimatpolitik; Realism; Regimteori; Österrike; Nya Zeeland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En komparativ teoriprövande fallstudie på fallen Österrike och Nya Zeeland åren 1990-2013 visar att Österrike trots sitt mindre utsatta läge har gjort en större ansträngning än Nya Zeeland att skära ner på sitt utsläpp av växthusgaser. Då detta resultat tyder på att stater inte använder en realistisk kalkyl när de utformar sin klimatpolitik görs en regimteoretisk analys vari snävare och djupare regimer bedöms ha större chanser att vara effektiva än deras bredare motsvarigheter. LÄS MER

 3. 3. En motivanalys av Rysslands annektering av Krim : En samhällsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :dennis Svensson; [2017]
  Nyckelord :Geopolitik; säkerhetspolitik; motivanalys; socialkonstruktivism; strukturell realism.;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt Rysslands agerande i Ukraina och annekteringen av Krim 2014, via en kvalitativ fallstudie med motivanalys som huvudsaklig metod. Studien har använt sig av en teoriprövande design där det teoretiska materialet har stått i centrum och testats utifrån det valda fallet. LÄS MER

 4. 4. Från invasions- till insatsförsvar - En teoriprövande studie av den svenska Försvarsmaktens reformering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Simon Almqvist; [2006]
  Nyckelord :Realism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den svenska Försvarsmaktens reformering från invasionsförsvar till insatsförsvar utifrån ett teoriprövande perspektiv. Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida det krävs en förståelse av socialdemokraternas moraliska bevekelsegrunder och normativa utgångspunkter för att förklara reformering eller om det är tillräckligt att applicera den realistiska förklaringsmodellen för att få en djupare förståelse av reformeringen? Uppsatsen visar på att realismens och konstruktivismens teoretiska förklaringskraft till reformeringen är tillfredställande samt att den svenska säkerhetspolitiska retoriken domineras utav en nyttomaximerande logik. LÄS MER

 5. 5. Från gråbrungrönt till ökenfärgat Är svensk säkerhetspolitik realistisk? En teoriprövande fallstudie med svenskt fokus, om små och medelstora staters ökade tendens att använda sig av militära medel internationellt

  Magister-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Johan Malmgren; [2006]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; NBG; Risker; Sverige; NATO; Utlandsstyrkan; Förändring; Terrrorism; Fredsbevarande; Fredsframtvingande; PSO; Nordic; Battlegroup; Maximera; Makt; Små stater; Realism;

  Sammanfattning : Denna teoriprövande fallstudie försöker svara på frågan om små staters ökande militära internationella ambitioner, och villighet att ta militära risker är ett förväntat beteende utifrån ett brett realistisk perspektiv. I centrum för undersökningen går den svenska säkerhets- och försvarspolitiska utveckling under luppen. LÄS MER