Sökning: "uppsats bolagsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden uppsats bolagsstyrning.

 1. 1. Syftesenlig och lämplig? - En undersökning av budpliktens tillämpning i Sverige och dess lämplighet ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Greiff; [2019]
  Nyckelord :Offentligt uppköpserbjudande; budplikt; rättsekonomi; aktiemarknad; aktiemarknadsrätt; takeover-regler; Aktiemarknadsnämnden; AMN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker budplikten på den svenska aktiemarknaden ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Syftet är dels att undersöka om de svenska budpliktsreglerna tillämpas syftesenligt, dels om budplikten är lämplig på den svenska aktiemarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket kompletteras med en argumentation de lege ferenda. LÄS MER

 2. 2. Vilken påverkan har samhällsförändringar på aktieägarvärdeorientering i svenska företag?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Blixt; Fabian Markusson; [2017]
  Nyckelord :Shareholder value orientation; Aktieägarvärdeorientering;

  Sammanfattning : Title: What impact does social changes have on shareholder value orientation in Swedish companies? Background: Shareholder value orientation has been a part of American corporate governance since the early 1900s and has spread over time to Europe and Sweden. The approach has always been synonymous with criticism. LÄS MER

 3. 3. How does an appointed ceo influence the stock price? : A Multiple Regression Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Axel Jönsson; Emil Tarukoski; [2017]
  Nyckelord :CEO; Leadership; Corporate Governance; Stock Market; Regression Analysis; VD; Ledarskap; Bolagsstyrning; Aktiemarknaden; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : When a publicly traded company changes CEOs, the stock market will react in either a positive or negative way. This thesis uses multiple regression analysis to investigate which characteristics of the personal profile of the new CEO that might evoke positive or negative reactions from the stock market, both on one-day and one-year time perspectives. LÄS MER

 4. 4. Shirts, Skirts and Financial Performance : A study of the business case for gender diversity in Swedish and Danish corporation boards

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Victoria Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Gender diversity; financial performance; agency theory; resource dependency theory; the business case for diversity;

  Sammanfattning : Problem:      Companies need to maintain a competitive position in the market to financially perform, and in order to do so, the companies need to have a good corporate governance structure. In the latter years, the ethical discussion about gender diversity has gained a lot of attention in society, which influence norms, standards and legislations, and also the business. LÄS MER

 5. 5. Sisters before Misters? : Styrelsesammansättningens påverkan på könsmångfald i ledningsgruppen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Eriksson; Caroline Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner är ett omtalat ämne i dagens Sverige både i media och inom politiken. Idag är den genomsnittliga könsfördelning på 19 % kvinnor i ledningsgrupper trots att företagen som helhet visar en jämnare könsfördelning med minst 40 % kvinnor. LÄS MER